Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Reducció de jornada per guarda legal o atenció directa

“El personal té dret a un permís de reducció de jornada d’un màxim de la meitat de la jornada, amb la reducció proporcional de retribucions, en els casos següents:

-Quan té la guarda legal d’un fill o una filla menor de 12 anys.

-Quan té la guarda legal d’una persona gran que requereix especial dedicació.

-Quan té la guarda legal d’una persona amb discapacitat que no exerceix cap activitat retribuïda.

-Quan té un familiar a càrrec, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d'edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix i que no desenvolupa cap activitat retribuïda".”

Supòsits

a) Supòsits de guarda legal:

a) Menor de 12 anys.

b) Persona gran que requereix una especial dedicació.

c) Persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat retribuïda.

b) Supòsits d'atenció directa:

Familiar fins al 2n grau de consanguinitat o d'afinitat, sempre que es compleixin els requisits següents:

- No s'ha de poder valer pel seu compte, per raons de:

- edat, o

- accident, o

- malaltia.

- No ha de desenvolupar cap activitat retribuïda.

Normativa

Estatal

- Art. 48.h del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 

Autonòmica

-Art. 42.1. a, b, c, d i g del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Art. 12 i art. 16 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

Fins que finalitzi la causa que va donar lloc a la reducció. En aquest sentit, el personal està obligat a comunicar a l'òrgan l'acabament de la causa esmentada.

Termini màxim per resoldre
10 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

-S’ha de concretar per acord entre el personal que la sol·liciti i la secretaria general.

-A l’efecte de compliment horari, s’ha de tenir en compte en el punt 2 de la Instrucció 1/2013.

-En els supòsits de reducció de jornada por raó de guarda legal d’un infant, per naixement, adopció o acolliment es té dret a una bonificació en la reducció proporcional de retribucions en les condicions següents:

  • Fins que el menor o la menor compleix un any, la reducció de jornada no superior a una hora determinarà la percepció de les retribucions íntegres.
  • Si la reducció de jornada és superior a una hora, suposarà la reducció proporcional de retribucions que pertoqui, incrementada en 10 punts percentuals amb un màxim del cent per cent.
  • Quan el menor o la menor tingui entre un i tres anys, la reducció de jornada comportarà la reducció proporcional de retribucions que pertoqui incrementades en 10 punts percentuals.
  • En els supòsits d’adopció o acolliment permanent o preadoptiu d’infants menors fins a de tres anys, si la reducció no és superior a una hora de la jornada s’han de percebre les retribucions íntegres fins que es compleix el primer any posterior a la constitució de l’adopció o acolliment; i, si és superior a una hora, la reducció proporcional que pertoqui, incrementades en 10 punts percentuals, fins que es compleixin tres anys des de la constitució de l'adopció o l'acolliment.
  • Si els dos progenitors tenen dret a la bonificació, aquesta podrà ser percebuda per ambdós de forma prorratejada sense que en cap cas es superin els 10 punts percentuals a què fan referència els paràgrafs anteriors.

-En els supòsits de reducció de jornada per guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no acompleixi cap activitat retribuïda es té dret a una bonificació en la reducció proporcional de retribucions de la forma següent:

  • Durant el primer any la reducció de jornada no superior a una hora determinarà la percepció de les retribucions íntegres.
  • Si la reducció de jornada és superior a una hora suposarà la reducció proporcional de retribucions que pertoqui, incrementada en 10 punts percentuals amb un màxim del cent per cent.
  • El segon i tercer any la reducció de jornada comportarà la reducció proporcional de retribucions que pertoqui incrementades en 10 punts percentuals.
  • Per tindre dret a la bonificació de les retribucions la persona sotmesa a guarda legal, o que requereixi especial dedicació, no pot exercir cap activitat retribuïda i la discapacitat ha de ser superior al 65%.

Bonificacions:

a) Per la situació de guarda legal d’un fill menor de 3 anys: Si els dos progenitors tenen dret a la bonificació, la poden percebre ambdós de forma prorratejada sense que en cap cas se superin conjuntament els 10 punts percentuals exposats anteriorment.

b) Per la situació de guarda legal d’una persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat retribuïda es tendrà dret a la bonificació quan la discapacitat sigui superior al 65%.


Criteris generals de la reducció de jornada:

-Tindrà la consideració d’inici i final de la jornada la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

-La jornada reduïda es computarà com a jornada completa a l'efecte de reconeixement d'antiguitat, sense perjudici del règim aplicable a efectes de cotització en matèria de protecció social.

-La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat retribuïda durant l'horari que ha estat objecte de reducció.


Definicions:

-“Familiar": persona que manté respecte del subjecte de referència qualsevol grau de parentiu.

-"Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o afinitat": mare, pare, fills, filles i pares polítics. s'hi entenen assimilats els fills polítics. S'entén assimilat al fill o filla, el menor o la menor en règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment de durada igual o superior a un any. Així mateix, s'entenen assimilats als familiars de primer grau el cònjuge o la parella estable, i els fills i filles, mare o pare del cònjuge de la parella estable.

-"Familiar de segon grau en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat": germans, avis, nets; o per afinitat: germans, avis i nets del cònjuge o parella. Així mateix, s'entenen assimilats als familiars de segon grau els germans, germanes, padrins, padrines, i nets i netes de la parella estable.

-"Persona gran": persona que com a mínim ha complert l’edat establerta legalment per a la jubilació ordinària.

-"Necessitar una dedicació especial": suposa que és necessari que el subjecte rebi tractament, atenció, cures o assistència continuada per causa de salut, entesa aquesta darrera com a benestar físic, psíquic i social.

-"Cura o atenció directa": relació de dependència que implica convivència.

-"Tenir a càrrec seu": relació de dependència que no implica convivència.

-"Relació de dependència": estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’altra o altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres suports per la seva autonomia personal.


Quadre de bonificacions (Decret 7/2020, de 31 de gener)

 Temps de reducció

Edat

Per naixement: De 0 a 1 any

Per naixement: De 1 a 3 anys

Persona amb discapacitat >65%, sense activitat retribuïda

Per adopció o acolliment:  primer any des de constitució

Per adopció o acolliment: fins que es compleixin tres anys des de la constitució de l'adopció o l'acolliment

Primer any

Segon i tercer any

<1 hora diària

100%

Reducció proporcional que pertoqui, incrementada en 10 punts percentuals amb un màxim del 100%

100%

Reducció proporcional que pertoqui, incrementada en 10 punts percentuals amb un màxim del 100%

>1 hora diària

Reducció proporcional que pertoqui, incrementada en 10 punts percentuals amb un màxim del 100%

Reducció proporcional que pertoqui, incrementada en 10 punts percentuals amb un màxim del 100%

Reducció proporcional que pertoqui, incrementada en 10 punts percentuals, durant temps màxim

Reducció proporcional que pertoqui, incrementada en 10 punts percentuals amb un màxim del 100%

Sol·licitud

- PDF Model

Justificació

a) Menor de 12 anys: llibre de família o document acreditatiu de la guarda legal.

b) Persona gran que requereix una dedicació especial: llibre de família o document acreditatiu de la guarda legal.

c) Persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat retribuïda: llibre de família o document acreditatiu de la guarda legal, document acreditatiu que la persona amb discapacitat no desenvolupa cap activitat retribuïda.

d) Familiar fins al 2n grau de consanguinitat o d'afinitat que no es pugui valer pel seu compte i que no desenvolupi cap activitat retribuïda: document acreditatiu del parentiu, document acreditatiu de la convivència, document acreditatiu que la persona no desenvolupa cap activitat retribuïda i certificat mèdic en què consti que el familiar no es pot valer pel seu compte o, si pertoca, en què consti que la persona gran requereix una dedicació especial.