Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Reducció de jornada per atendre un familiar de 1r grau per malaltia molt greu

“Té dret a sol·licitar una reducció de jornada de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, el funcionari o la funcionària quan necessiti encarregar-se d'un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu amb el límit màxim d’un mes.".

Normativa

Estatal

- Art. 48.i del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Autonòmica

- Art. 42.1.d del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Apartat 11 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

Termini màxim d'1 mes

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Acumulacions en jornades completes:

-Es pot sol·licitar la substitució del temps que es pretén reduir per un permís retribuït que s’acumuli en les jornades completes que resultin, en el supòsits que el familiar resideixi fora de l’illa de residència habitual de la persona funcionària i sempre que es mantingui la causa que la motiva, la qual haurà de ser degudament acreditada.

-En cas de desaparició sobrevinguda d'aquesta causa, es realitzaran els ajustos retributius necessaris i es procedirà a la deducció d'havers que resulti, amb vista a preservar la finalitat i l'abast d'aquesta reducció de jornada.

-Aquesta acumulació en jornades completes es durà a terme mitjançant una resolució del titular de la conselleria d’adscripció, que establirà els termes de l’acumulació i la forma de gaudi.


Reducció de jornada:

-Tindrà la consideració d’inici i final de la jornada la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

-La jornada reduïda es computarà com a jornada completa a l'efecte de reconeixement d'antiguitat i de cotitzacions en el règim de protecció social.

-La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

 

Definicions:

-"Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o afinitat": mare, pare, fills, pares polítics i cònjuge.

-Malaltia greu: malaltia qualificada com a tal per la persona facultativa mèdica corresponent. Hi està inclosa la malaltia o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin l'activitat habitual, amb independència de l'hospitalització, sempre que així ho determini l'informe mèdic. També hi està inclosa tant l'hospitalització en institucions sanitàries com la domiciliària; inclosa la intervenció quirúrgica, amb independència que requereixi o no l'hospitalització.


Informe de l'òrgan mèdic competent: informe mèdic emès pel facultatiu del servei públic o del centre sanitari corresponent.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

-Document justificatiu/certificat mèdic on es faci constar que l'esmentada malaltia és greu.

-Documentació justificativa del parentiu, si s’escau.