Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Reducció de jornada per atendre un familiar de primer grau per malaltia molt greu

La persona treballadora té dret a sol·licitar una reducció de jornada de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter retribuït quan necessiti encarregar-se d'un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu amb el límit màxim d’un mes.

Es pot acumular en determinats supòsits.

Si hi ha més d'una persona titular es pot prorratejar el gaudi entre elles, sempre amb el límit màxim d'un mes.

Normativa

Estatal

- Art. 48.i del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Autonòmica

- Art. 42.1.d del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 13 i art. 16 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

Termini màxim d'1 mes

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Acumulacions en jornades completes:

-Es pot sol·licitar la substitució del temps que es pretén reduir per un permís retribuït que s’acumuli en les jornades completes que resultin, en el supòsits que el familiar sigui atès fora de l’illa de residència habitual de la persona funcionària i sempre que es mantingui la causa que la motiva, la qual haurà de ser degudament acreditada.

-En cas de desaparició sobrevinguda d'aquesta causa, s'han d'aplicar els ajustos retributius necessaris i es procedirà a la deducció d'havers que resulti, amb vista a preservar la finalitat i l'abast d'aquesta reducció de jornada.

-Aquesta acumulació en jornades completes es durà a terme mitjançant una resolució del titular de la conselleria d’adscripció, que establirà els termes de l’acumulació i la forma de gaudi.


Criteris generals de la reducció de jornada

-Tindrà la consideració d’inici i final de la jornada la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

-La jornada reduïda es computarà com a jornada completa a l'efecte de reconeixement d'antiguitat, sense perjudici del règim aplicable a efectes de cotització en matèria de protecció social.

-La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat retribuïda durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

 

Definicions

-"Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o afinitat": mare, pare, fills, filles i pares polítics. S'entenen assimilats els fills polítics. S'entén assimilat al fill o filla, el menor en règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment de durada igual o superior a un any. Així mateix, s'entenen assimilats als familiars de primer grau el cónjuge o la parella estable, i els fills i filles, mare o pare del cònjuge o de la parella estable.

-"Malaltia molt greu": malaltia qualificada com a tal per la persona facultativa mèdica corresponent. Hi està inclosa la malaltia o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin l'activitat habitual, amb independència de l'hospitalització, sempre que així ho determini l'informe mèdic. També hi està inclosa tant l'hospitalització en institucions sanitàries com la domiciliària; inclosa la intervenció quirúrgica, amb independència que requereixi o no l'hospitalització.

-"Informe de l'òrgan mèdic competent": informe mèdic emès pel facultatiu del servei públic o del centre sanitari corresponent.

A efectes de compliment horari, s'ha de tenir en compte la Instrucció 1/2013.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

-Document justificatiu/certificat mèdic on es faci constar que l'esmentada malaltia és molt greu.

-Documentació justificativa del parentiu, si s’escau.