Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Reducció de jornada per problemes de salut que no donin lloc a incapacitat temporal o permanent

“1. El personal funcionari té dret a sol·licitar una reducció de jornada de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb la reducció proporcional de retribucions, en el supòsit que pateixi problemes de salut que no donin lloc a incapacitat temporal o permanent".

Normativa

Autonòmica

Art. 119.2 f de la LFPCAIB

Apartat 13 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Observacions

Reducció de jornada

Tindrà la consideració d’inici i final de la jornada la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

La jornada reduïda es computarà com a jornada completa a l'efecte de reconeixement d'antiguitat i de cotitzacions en el règim de protecció social.

La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

Sol·licitud:

-PDF Model

Justificació:

Informe mèdic

Termini màxim per resoldre:
1 mes
Efectes del silenci
Desestimatori