Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Reducció de Jornada pel Personal Funcionari de més de seixanta anys


“El personal funcionari té dret a sol·licitar una reducció de jornada de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb la reducció proporcional de retribucions, a partir dels seixanta anys d’edat sense necessitat d’acreditar cap altra circumstància".

Normativa

Autonòmica

-Art. 119.2 e de la LFPCAIB

-Apartat 12 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Observacions

La concessió de reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat remunerada durant l’horari que ha estat objecte de reducció.

La reducció estarà sotmesa a les necessitats del servei.


Reducció de jornada:

-Tindrà la consideració d’inici i final de la jornada la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

Sol·licitud:

-PDF Model

Justificació:

Termini màxim per resoldre:
1 mes
Efectes del silenci:
Desestimatori