Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Reducció de Jornada pel Personal Funcionari de més de seixanta anys


“El personal funcionari té dret a sol·licitar una reducció de jornada de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb la reducció proporcional de retribucions, a partir dels seixanta anys d’edat sense necessitat d’acreditar cap altra circumstància".

Normativa

Autonòmica

-Art. 119.2.e de la LFPCAIB

-Art. 14 i art. 16 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Observacions

Criteris generals de la reducció de jornada

- Tindrà la consideració d’inici i final de la jornada la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

- La jornada reduïda es computarà com a jornada completa a l'efecte de reconeixement d'antiguitat, sense perjudici del règim aplicable a efectes de cotització en matèria de protecció social.

- La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat retribuïda durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

Sol·licitud:

-PDF Model

Justificació:

DNI
Termini màxim per resoldre:
1 mes
Efectes del silenci:
Estimatori