Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Realització de funcions sindicals o de representació de personal

“Per funcions sindicals o de representació de personal, en els termes que estableixi la legislació sindical o en els termes que convencionalment s'estableixen entre l'Administració i els sindicats.”

Normativa

Estatal

- Art. 48.c del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica

- Art. 45.1.c del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 5 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

- Crèdit horari sindical: pel temps concedit mitjançant la resolució de la persona titular competent en matèria de funció pública que l'aprovi.

Termini màxim per resoldre

3 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

- Crèdit horari: la resolució de concessió del crèdit horari