Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Realització de funcions sindicals o de representació de personal

“Per funcions sindicals o de representació de personal, en els termes que estableixi la legislació sindical o en els termes que convencionalment s'estableixen entre l'Administració i els sindicats.”

Normativa

Estatal

- Art. 48.c del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica

- Art. 45.1.c del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Apartat 3 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

- Crèdit horari sindical: pel temps concedit mitjançant la resolució de la persona titular competent en matèria de funció pública que l'aprovi.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

- Crèdit horari: la resolució de concessió del crèdit horari