Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Permís dona gestant

"Les dones en estat de gestació poden gaudir d’un permís retribuït, a partir del primer dia de la setmana trenta-set de l’embaràs fins a la data del part.

En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es gaudirà des del primer dia de la setmana trenta-cinc de l’embaràs fins a la data del part".

 

Normativa

Estatal:

-DA 16a del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Autonòmica:

- Apartat 1 del punt 4r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

A partir del primer dia de la setmana 37 de l'embaràs, fins a la data del part.

En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es gaudirà des del primer dia de la setmana 35 d'embaràs, fins a la data del part.

Termini màxim per resoldre
1 dia
Efectes del silenci
Estimatori
Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Justificant mèdic de setmanes de gestació i, en el seu cas, de gestació múltiple.