Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Permís dona gestant

"Les dones en estat de gestació poden gaudir d’un permís retribuït, a partir del primer dia de la setmana trenta-set de l’embaràs fins a la data del part.

En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot gaudir des del primer dia de la setmana trenta-cinc de l’embaràs fins a la data del part".

 

Normativa

Estatal:

-DA 16a del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Autonòmica:

- Art. 20 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Definicions i durada

Definicions:

"Informe de l'òrgan mèdic competent": informe mèdic emès pel facultatiu del servei públic o del centre sanitari corresponent.

Durada:

A partir del primer dia de la setmana 37 de l'embaràs, fins a la data del part.

En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es gaudirà des del primer dia de la setmana 35 d'embaràs, fins a la data del part.

Termini màxim per resoldre
1 dia
Efectes del silenci
Estimatori
Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Justificant mèdic de setmanes de gestació i, en el seu cas, de gestació múltiple.