Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Víctimes de la violència de gènere o de terrorisme

Víctimes de violència de gènere

“Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d'assistència social integral, tenen dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució, o a la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que per aquest supòsit estableixi el pla d'igualtat aplicable o, si no n'hi ha, per resolució de la persona titular de la conselleria d'adscripció".

"En el supòsit de reducció de jornada, la funcionària pública mantindrà les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys".

Víctimes de terrorisme

"Per fer efectiu el dret a la protecció i a l'assistència social integral, el personal funcionari que hagi patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, el seu cònjuge o persona amb relació d'afectivitat anàloga, i les filles o els fills de les persones ferides o mortes, sempre que tenguin la condició de personal funcionari i de víctimes de terrorisme d'acord amb la legislació vigent, així com el personal funcionari amenaçat en els termes de l'article 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, amb el reconeixement previ del Ministeri de l'Interior o d'una sentència judicial ferma, tenen dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional a la retribució, o a la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que s'estableixin per mitjà d'una resolució de la persona titular de la conselleria d'adscripció".

"...Les absències o les faltes de puntualitat en el treball motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere o terrorista es consideraran justificades, quan així ho determinin els serveis socials d'atenció o els serveis de salut, segons pertoqui, sense perjudici que aquestes absències hagin de ser comunicades al més aviat possible".

Inclou dos supòsits:

 1. Supòsits d'absències justificades.
 2. Supòsits de reducció de jornada, amb disminució proporcional de retribucions, o de reordenació del temps de treball. En el supòsit de reducció jornada, la funcionària pública mantindrà les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys.
Normativa

Estatal
- Art. 49.d del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica
- Art. 45.1.g del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

- Art. 42.1.e del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 37.8 de l'Estatut dels Treballadors.

- Art. 16 i art. 25 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada i criteris generals

- Les faltes d'assistència, totals o parcials, queden justificades pel temps i en les condicions que determinin els serveis socials d'atenció o els serveis de salut, segons pertoqui.

- La reducció de jornada o la reordenació del temps de treball es perllongarà el temps necessari per fer efectiva la protecció o el dret d'assistència social integral.

- A l'efecte de compliment horari, s'ha de tenir en compte la Instrucció 1/2013.

Criteris generals de la reducció de jornada

- Tendrà la consideració d'inici i final de la jornada, la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

- La jornada reduïda es computarà com a jornada completa a l'efecte de reconeixement d'antiguitat, sense perjudici del règim aplicable a efectes de cotització en matèria de protecció social.

- La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització qualsevol altra activitat retribuïda durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

  Termini màxim per resoldre
  1 dia
  Efectes del silenci
  Estimatori
  Sol·licitud

  - A través del Portal de Serveis al Personal
  - PDF Model

  Justificació

  A) Per raó de violència de gènere

  - La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no sigui ferma, que declari que la dona ha patit alguna de les formes d’aquesta violència.

  - L’ordre de protecció vigent.

  - L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.


  I si no hi ha cap dels mitjans de prova anterior, són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona n’ha patit o està en risc versemblant de patir-ne:

  - Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, de seguretat o d’assegurament vigent.

  - L’atestat elaborat per les forces i els cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.

  -L’informe del Ministeri Fiscal.

  -L’informe mèdic, infermer o psicològic d’una o un professional col·legiat, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de violència masclista.

  - L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials comunitaris i a les unitats especialitzades en les forces i els cossos de seguretat.

  - L’informe de l’Institut Balear de la Dona i dels departaments competents en aquesta matèria dels consells insulars.

  -Qualsevol altre mitjà establert en alguna disposició legal.

  B) Permís per raó de violència terrorista

  Són mitjans de prova el reconeixement previ del Ministeri de l'Interior o una sentència judicial ferma, d'acord amb el que estableix l'article 49 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.