Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Víctimes de la violència de gènere

“Les funcionàries víctimes de violència de gènere tenen dret a la reducció de jornada amb disminució proporcional de les seves retribucions o la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació del seu horari o de l'aplicació de l'horari flexible o altres formes d'ordenació del temps de treball en els termes que s'establiran per resolució de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de funció pública".

"En el supòsit de reducció de jornada, la funcionària pública mantindrà les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys".


"...Les absències o les faltes de puntualitat en el treball motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere es consideraran justificades, quan així ho determinin els serveis socials d'atenció o els serveis de salut, segons pertoqui, sense perjudici que aquestes absències hagin de ser comunicades al més aviat possible".

Inclou dos supòsits:

 1. Supòsits d'absències justificades.
 2. Supòsits de reducció de jornada, amb disminució proporcional de retribucions, o de reordenació del temps de treball. En el supòsit de reducció jornada, la funcionària pública mantindrà les seves retribucions íntegres quan redueixi la seva jornada en un terç o menys.
Normativa

Estatal
- Art. 49.d del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica
- Art. 45.1.g del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Art. 42.1.e del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Apartat 6 del punt 4t de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

- Les faltes d'assistència, totals o parcials, queden justificades pel temps i en les condicions que determinin els serveis socials d'atenció o els serveis de salut, segons pertoqui.

- La reducció de jornada o la reordenació del temps de treball es perllongarà el temps necessari per fer efectiva la protecció o el dret d'assistència social integral.

- La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

- A l'efecte de compliment horari, s'ha de tenir en compte la Instrucció 1/2013.

  Termini màxim per resoldre
  1 dia
  Efectes del silenci
  Estimatori
  Sol·licitud

  - A través del Portal de Serveis al Personal
  - PDF Model

  Justificació

  - La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no sigui ferma, que declari que la dona ha patit alguna de les formes d’aquesta violència.

  - L’ordre de protecció vigent.

  - L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.


  I si no hi ha cap dels mitjans de prova anterior, són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona n’ha patit o està en risc versemblant de patir-ne:

  - Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, de seguretat o d’assegurament vigent.

  - L’atestat elaborat per les forces i els cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.

  -L’informe del Ministeri Fiscal.

  -L’informe mèdic, infermer o psicològic d’una o un professional col·legiat, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de violència masclista.

  - L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials comunitaris i a les unitats especialitzades en les forces i els cossos de seguretat.

  - L’informe de l’Institut Balear de la Dona i dels departaments competents en aquesta matèria dels consells insulars.

  -Qualsevol altre mitjà establert en alguna disposició legal.