Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Per naixement per a la mare biològica (antic permís per part)

«Tindrà una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al part seran en tot cas de descans obligatori i ininterrompudes. Aquest permís s'ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i, per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de part múltiple, una per a cadascun dels progenitors.

No obstant això, en cas de defunció de la mare, l'altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la part que resti de permís.

En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d'aquest permís podrà dur-se a terme a voluntat d'aquells, de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís d'almenys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.

Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determinin, conforme a les regles establertes en el present article.

En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s'ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

En el supòsit de defunció del fill o filla, el període de durada del permís no es veurà reduït, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

Durant el gaudi d'aquest permís, una vegada finalitzat el període de descans obligatori, es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.».

Normativa

Estatal
- Art. 49.a del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica
- Punt 3.2.1 de l'Acord sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.
- Art. 46.2 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Apartat 2 del punt 4r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectorial de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

16 setmanes.

-16 setmanes (part únic).

-2 setmanes més per cada nadó a partir del segon, en cas de part múltiple, una per a cadascun dels progenitors.

-2 setmanes d’ampliació en cas de nadó amb discapacitat.

-2 setmanes d’ampliació per cada fill anterior al part que en el moment del naixement sigui menor de -2 anys. 1 setmana només la pot gaudir l’altre progenitor (atès que tenen la condició de permís de paternitat previst en l’Acord referenciat a la normativa).

-1 setmana d’ampliació per cada fill anterior al part que en el moment del naixement sigui major de 2 anys i menor de 4 (gaudi indistint).

- més un màxim de 13 setmanes addicionals, en cas de part prematur i quan el fill hagi de romandre hospitalitzat, gaudi de la qual serà de lliure disposició per a qualsevol dels dos progenitors.

Termini màxim per resoldre
1 dia
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Es computarà com a temps de servei efectiu a tots els efectes, comporta dret a reserva del lloc de treball i la garantia de percepció de les retribucions íntegres.


Forma de gaudi:

Les 6 setmanes immediatament posteriors al part, com també les que se sol·licitin immediatament abans, són de descans obligatori per a la mare.

Una vegada esgotat el permís de maternitat de setze setmanes, o de les que corresponguin en cas de part múltiple o discapacitat del fill o la filla, i a continuació del mateix o, si escau, de l’acumulació per lactància i el període de vacances si es gaudeixen a continuació de la baixa maternal, l'altre progenitor tindrà dret a un permís retribuït de dues setmanes que es gaudiran de forma consecutiva (mentre estigui en vigor l'Acord de Consell de Govern de 14 de juliol de 2017).

Si el període de vacances coincideix amb una incapacitat o amb el permís de lactància acumulada, l’empleada pública tendrà dret a gaudir les vacances en una data distinta encara que s’hagi acabat l’any natural al qual corresponguin (art. 59 de la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva, i jurisprudència del TJUE).

 

En cas de mort de la mare, l'altre progenitor pot fer ús de la totalitat o de la part que resti del permís.

 

Durant el gaudi d’aquest permís, un cop finalitzat el període de descans obligatori, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

Característiques d'aquest permís:

Els períodes de suspensió del contracte de treball per part podran gaudir-se en règim de jornada completa o a temps parcial.

Perquè puguin gaudir-se a temps parcial:

Serà imprescindible una resolució prèvia dictada a l’efecte en què es reconegui el gaudi a temps parcial. En aquests supòsits, la jornada realitzada a temps parcial no podrà ser inferior al 50 % de la corresponent a un treballador a temps complet.

El gaudi a temps parcial es pot sol·licitar:

En cas que ambdós progenitors treballin, i un cop transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori i fins que el fill o filla tengui 12 mesos.

Posteriorment, i es pot estendre a tot el període de descans, o a una part del mateix, sense perjudici del que es disposa en l’apartat següent.

El dret al permís en règim de jornada a temps parcial, el pot exercir qualsevol dels dos progenitors, adoptants o acollidors i en qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o successiu del període de descans. En cas de part, la mare no podrà fer ús d'aquesta modalitat de permís durant les sis setmanes immediates posteriors al mateix, que seran de descans obligatori.

El gaudi a temps parcial s'ajustarà a les següents regles:

El període durant el qual es gaudeix el permís s'ampliarà proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitza.

El gaudi del permís, en el cas que tots dos progenitors treballin, i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, podrà dur-se a terme a voluntat d'aquells, de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís d'almenys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.

Durant el període de gaudi d’aquests permisos, els treballadors no podran realitzar serveis extraordinaris, excepte els necessaris per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.


Els permisos de gaudi a temps parcial seran incompatibles amb la reducció de jornada de fills menors de 14 anys, amb la reducció de jornada per lactància, amb l’acumulació de la lactància i la reducció de jornada per la cura d’un familiar de primer grau.

El gaudi dels permisos en aquest format implica que el període de descans s'ampliarà proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitzi.


Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Informe mèdic de maternitat i llibre de família.

En el cas que pertoqui:

- Certificat de l'ingrés hospitalari i de alta hospitalària del fill prematur.
- Certificat del grau de minusvalidesa del menor.