Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Per naixement per a la mare biològica (antic permís per part)

«La funcionària té un permís de setze setmanes de durada. Les sis setmanes immediates posteriors al part són en tot cas de descans obligatori i ininterrompudes".

Aquest permís s’amplia:

a) en el supòsit de discapacitat del fill o filla

b) per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de part múltiple,

c)en cas de part prematur o hospitalització del nounat a continuació del part,

d)en cas de de tenir fills o filles menors de quatre anys.

En cas que tots dos progenitors treballin el gaudi pot ser interromput en el cas de menors de 12 mesos i en determinades condicions.

Aquest permís es pot gaudir a temps parcial quan les necessitats del servei ho permetin i en determinades condicions.

Normativa

Estatal
- Art.7 i art. 49.a del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, modificat pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

Autonòmica
- Art. 21, art. 24 i art. 32.5 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 46.2 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Definicions

"Informe de l'òrgan mèdic competent": informe mèdic emès pel facultatiu del servei públic o del centre sanitari corresponent.

Durada i ampliacions

16 setmanes (part únic).

-2 setmanes més per cada nadó a partir del segon, en cas de part múltiple, una per a cadascun dels progenitors.

-2 setmanes d’ampliació en cas de discapacitat del fill o filla.

-Tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals, en el cas de part prematur i en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part.

-2 setmanes d’ampliació per cada fill o filla que en el moment del part sigui menor de 2 anys. 1 setmana per a cadascun dels progenitors.

-1 setmana d’ampliació per cada fill o filla que en el moment del part sigui major de 2 anys i menor de 4, el gaudi de la qual és de lliure disposició per a un progenitor o l'altre.

Termini màxim per resoldre
1 dia
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

El temps transcorregut durant el gaudi d’aquest permís es computa com de servei efectiu a tots els efectes, i es garanteix la plenitud dels drets econòmics de la funcionària i, si escau, de l’altre progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si s’escau, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la normativa aplicable el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.

Els funcionaris que hagin fet ús d’aquest permís  tenen dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en els termes i condicions que no els siguin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a què haurien pogut tenir dret durant la seva absència.

Forma de gaudi:

Les 6 setmanes immediatament posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.

Gaudi interromput:

- En cas de menors de 12 mesos.

- Únicament en cas que tots dos progenitors treballin.

- Transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori.

- Es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al part ( 6 setmanes) fins que el fill o filla compleixi els dotze mesos.

- Es requereix, per cada període de gaudi, un preavís d’almenys quinze dies i s’ha de fer per setmanes completes.


En cas de mort de la mare, l’altre progenitor pot fer ús de la totalitat o de la part que resti del permís.

En el supòsit de defunció del fill o filla, el període de durada del permís no es veu reduït, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

Durant el gaudi d’aquest permís es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

L'altre progenitor tendrà dret a gaudir del permís per progenitor diferent de la mare biològica per naixement (Vegeu fitxa d'aquest permís).

Si les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins l’any natural al qual corresponen, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, s’ha de reconèixer a la persona treballadora un crèdit de dies de descans igual al temps en què hagi estat de baixa en el període de vacances. Aquest crèdit de dies es pot fer efectiu un cop conclòs el calendari de vacances del personal i fins a divuit mesos després a elecció de la persona, sempre abans del gaudi de les vacances de l’any en curs, segons ho permetin les necessitats del servei.


Perquè puguin gaudir-se a temps parcial:

És imprescindible una resolució prèvia dictada a l’efecte en què es reconegui el gaudi a temps parcial. En aquests supòsits, la jornada realitzada a temps parcial no podrà ser inferior al 50 % de la corresponent a un funcionari o funcionaria a temps complet.

El gaudi a temps parcial es pot sol·licitar:

  • Un cop transcorregudes les sis primeres setmanes de gaudi ininterromput i immediatament posteriors a la data del fet causant.
  • Posteriorment, es pot estendre a tot el període de descans, o a una part d’aquest, sense perjudici del que disposa l’apartat següent.
  • El dret al permís en règim de jornada a temps parcial, el pot exercir qualsevol dels dos progenitors.

El gaudi a temps parcial s’ha d’ajustar a les regles següents:

El període durant el qual es gaudeix el permís s’ha d’ampliar proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitza.

El gaudi del permís és ininterromput. Una vegada acordat, només pot modificar-se mitjançant una nova sol·licitud, a iniciativa de l’empleat públic i per causes relacionades amb la seva salut o la del menor.

Durant el període de gaudi d’aquests permisos, el personal funcionari no pot realitzar serveis extraordinaris, excepte els necessaris per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

Els permisos de gaudi a temps parcial són incompatibles amb la reducció de jornada de fills i filles menors de dotze anys, amb la reducció de jornada per lactància, amb l’acumulació de la lactància i la reducció de jornada per la cura d’un familiar de primer grau.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Informe mèdic de maternitat (actualment, ja no es lliura en paper ja que es tramita telemàticament per la Seguretat Social al Servei de Retribucions) o llibre de família.

En el cas que pertoqui:

- Certificat de l'ingrés hospitalari i de alta hospitalària del fill prematur.
- Certificat del grau de discapacidad del menor o la menor.