Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Cura de fills menors afectats de malaltia greu

El personal funcionari té dret, sempre que ambdós progenitors, guardadors amb finalitats d'adopció o acollidors treballin, a una reducció de jornada de treball d’almenys la meitat de la seva durada i a percebre les retribucions íntegres per atendre, durant l'hospitalització i tractament continuat, el fill o la filla menor d'edat afectat de càncer o qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva atenció directa, contínua i permanent acreditada per l'informe del servei públic de salut o l’òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de l'entitat sanitària concertada corresponent, com a màxim fins que el fill, filla o persona que hagués estat objecte d'acolliment o guarda amb finalitats d'adopció compleixi 23 anys. En conseqüència, el simple compliment dels 18 anys d'edat del fill, filla o menor subjecte a acolliment o guarda amb finalitats d'adopció, no serà causa d'extinció de la reducció de la jornada, si es mantén la necessitat de cura directa, contínua i permanent.

Normativa

Estatal

-Art. 49.e) del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Autonòmica

-Art. 26 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

Mentre duri l'hospitalització o el tractament continuat de la malaltia, fins que el fill, filla o persona que hagués estat objecte d'acolliment o a guarda amb finalitats d'adopció compleixi 23 anys.

Termini màxim per resoldre
10 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Reducció de jornada

Amb caràcter general, almenys la meitat de la jornada.

Pot arribar al 75%, en funció del grau de necessitat de la cura del fill, filla o persona que hagués estat objecte d'acolliment o guarda amb finalitats d'adopció, quan es tracti d'un ingrés hospitalari efectiu ocasionat pel càncer o una altra malaltia greu, així com quan s'estigui en la fase crítica del tractament, que haurà d'acreditar-se mitjançant l'informe facultatiu.

La resolució que es dicti s'ha de fer constar: la data d'inici i el període inicial pel qual es concedeix, d’acord amb els informes mèdics i cures directes, continues i permanents necessàries per a la cura del menor o la menor.

La concessió serà prorrogable per períodes de sis mesos sempre que subsisteixi aquesta necessitat, que podrà estendre's, com a màxim, fins que el fill, filla o persona que hagués estat objecte d'acolliment o guarda amb finalitats d'adopció compleixi 23 anys.

Quan la necessitat de cura directa, continua i permanent del fill, filla o persona que hagués estat objecte d'acolliment o guarda amb finalitats d'adopció, d'acord amb els informes o declaració medica emesa a aquest efecte, sigui inferior al període de pròrroga de sis mesos, la reducció o acumulació de jornada es reconeixerà pel període concret que consti en aquest informe.

Gaudi

El personal funcionari té dret a percebre les retribucions íntegres durant el temps que dura la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o acollidor no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el règim de la Seguretat Social, sens perjudici del dret a la reducció de la jornada que li correspongui. En cas contrari només té dret a la reducció de la jornada amb la reducció proporcional de les retribucions.

Per raons fonamentades en el funcionament correcte del servei es podrà limitar el gaudi simultani a ambdós progenitors si presten serveis en el mateix òrgan o entitat.

Aquesta reducció de jornada es pot acumular en jornades completes en les condicions establertes a l'article 26 del Decret 7/2020, sempre que resulti compatible amb el funcionament correcte dels serveis que es presten.

El percentatge de reducció de jornada i l'horari en què es concreta, així com la seva possible acumulació en jornades completes durant un temps determinat, han d'establir-se expressament en la resolució que ha de dictar a aquest efecte

Suspensió del permís

-En general, quan la reducció de jornada concorri amb qualsevol circumstància que comporti la suspensió de la prestació efectiva de serveis.

-Per situacions d'incapacitat temporal.

-Per períodes de descans per maternitat i paternitat.

-En supòsits de risc durant l'embaràs.

Extinció del permís

-Per la reincorporació a jornada completa de la persona beneficiària, qualsevol que sigui la causa que determini el cessament en la reducció de la jornada.

-Per no existir la necessitat de cura directa, continua i permanent del fill, filla o persona que hagués estat objecte d'acolliment o guarda amb finalitats d'adopció, a causa de la millora del seu estat de salut o a l'alta mèdica per curació, segons l’informe facultatiu.

-Quan l'altra persona progenitora, adoptant, guardadora o acollidora cessa en la seva activitat laboral.

-Per assolir el fill, filla o persona que hagués estat objecte d'acolliment o guarda amb finalitats d'adopció els 23 anys.


Les persones beneficiàries queden obligades a comunicar qualsevol circumstància que n’impliqui la suspensió o extinció.


Precisions

  • La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat durant l’horari que ha estat objecte de reducció.
  • Malaltia greu en relació amb aquest permís es pot fer servir de forma orientativa.

Criteris generals de la reducció de jornada

Tendrà la consideració d'inici i final de jornada, la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

La jornada reduïda es computarà com a jornada completa a l'efecte de reconeixement de l'antiguitat, sense perjudici del règim aplicable a efectes de cotització en matèria de protecció social.

La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari que ha estat objecte de reducció.


Definicions

"Malaltia greu": en relació amb aquest permís es pot fer servir de forma orientativa la llista recollida en l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, d’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer i per una altra malaltia greu.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Informe del servei públic de salut o de l’òrgan administratiu sanitari de la CAIB o de l'entitat sanitària concertada corresponent.