Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Cura de fills menors afectats de malaltia greu

“El personal funcionari té dret, sempre que ambdós progenitors, adoptants o acollidors treballin, a una reducció de jornada de treball d’almenys la meitat de la seva durada i a percebre les retribucions íntegres per atendre, durant l'hospitalització i tractament continuat, el fill o la filla menor d'edat afectat de càncer o qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva atenció directa, contínua i permanent acreditada per l'informe del servei públic de salut o l’òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de l'entitat sanitària concertada corresponent, com a màxim fins que el menor o la menor compleixi 18 anys."

Normativa

Autonòmica

-Apartat 7 del punt 4r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

Mentre duri l'hospitalització o el tractament continuat de la malaltia, fins que el menor faci 18 anys.

Termini màxim per resoldre
10 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Reducció de jornada:

Amb caràcter general, almenys la meitat de la jornada.

Pot arribar al 75%, en funció del grau de necessitat de la cura de la persona menor, quan es tracti d'un ingrés hospitalari efectiu ocasionat pel càncer o una altra malaltia greu, així com quan s'estigui en la fase crítica del tractament, que haurà d'acreditar-se mitjançant l'informe facultatiu.

La resolució que es dicti s'ha de fer constar: la data d'inici i el període inicial pel qual es concedeix,d’acord amb els informes mèdics i cures directes, continues i permanents necessàries per a la cura del menor o la menor.

La concessió serà prorrogable per períodes de tres mesos sempre que subsisteixi aquesta necessitat, que podrà estendre's, com a màxim, fins que el menor o la menor compleixi els 18 anys.

Quan la necessitat de cura directa, continua i permanent del menor o la menor, d'acord amb els informes o declaració medica emesa a aquest efecte, sigui inferior al període de pròrroga de tres mesos, la reducció o acumulació de jornada es reconeixerà pel període concret que consti en aquest informe.

Gaudi:

el personal funcionari té dret a percebre les retribucions íntegres durant el temps que dura la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o acollidor no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el règim de la Seguretat Social, sens perjudici del dret a la reducció de la jornada que li correspongui. En cas contrari només té dret a la reducció de la jornada amb la reducció proporcional de les retribucions.

Per raons fonamentades en el funcionament correcte del servei es podrà limitar el gaudi simultani a ambdós progenitors si presten serveis en el mateix òrgan o entitat.

Aquesta reducció de jornada es pot acumular en jornades completes en les condicions establertes en aquest article sempre que resulti compatible amb el funcionament correcte dels serveis que es presten.

Suspensió del permís:

En general, quan la reducció de jornada concorri amb qualsevol circumstància que comporti la suspensió de la prestació efectiva de serveis.

Per situacions d'incapacitat temporal.

Per períodes de descans per maternitat i paternitat.

En supòsits de risc durant l'embaràs.

Extinció del permís:

Per la reincorporació a jornada completa de la persona beneficiària, qualsevol que sigui la causa que determini el cessament en la reducció de la jornada.

Per no existir la necessitat de cura directa, continua i permanent del menor o la menor, a causa de la millora del seu estat de salut o a l'alta mèdica per curació, segons l’informe facultatiu.

Quan l'altra persona progenitora, adoptant, guardadora o acollidora cessa en la seva activitat laboral.

Per assolir el menor o la menor la majoria d'edat.


Les persones beneficiàries queden obligades a comunicar qualsevol circumstància que n’impliqui la suspensió o extinció.


Precisions:

La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat durant l’horari que ha estat objecte de reducció. Malaltia greu en relació amb aquest permís es pot fer servir de forma orientativa


Definicions:

Malaltia greu en relació amb aquest permís es pot fer servir de forma orientativa la llista recollida en l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, d’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer i per una altra malaltia greu.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Informe del servei públic de salut o de l’òrgan administratiu sanitari de la CAIB o de l'entitat sanitària concertada corresponent.