Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Permís progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o filla

El personal funcionari que sigui progenitor diferent de la mare biològica o al que gaudeixi del permís per adopció o guarda amb finalitat d’adopció o acolliment té dret a gaudir d’un permís de setze setmanes pel naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla. Les sis setmanes immediates posteriors al fet causant són en tot cas de descans obligatori.

Aquest permís s’amplia:

a) en el supòsit de discapacitat del fill o filla,

b) per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiple, que s'han de gaudir a partir de la data de naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció,

c) en els casos de part prematur i en els casos en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part,

d) en cas de de tenir fills o filles menors de quatre anys.

En cas que tots dos progenitors treballin el gaudi pot ser interromput en determinades condicions.

Aquest permís es pot gaudir a temps parcial quan les necessitats del servei ho permetin i en determinades condicions.

En els casos d'adopció o acolliment internacional, si és necessari el desplaçament previ del progenitor al país d'origen de l'adoptat, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, i durant aquest període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.

Independentment d'aquest permís de fins a dos mesos, el permís en cas d'adopció o acolliment internacional es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció o la decisió administrativa o judicial d'acolliment.

Normativa

Estatal
- Art.7 i art. 49.c del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, modificat pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

Autonòmica

- Art. 23, art. 24 i disposició transitòria primera del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 46.2 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Definicions, durada i ampliacions

Definicions:

Informe de l’òrgan mèdic competent: informe mèdic emès pel facultatiu del servei públic o del centre sanitari corresponent.


Durada i ampliacions:

16 setmanes (part, adopció o acolliment únic).

 • 2 setmanes més per cada per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits en cas de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiple. Una per a cadascun dels progenitors.
 • 2 setmanes d’ampliació en cas discapacitat del fill o filla. Una per a cascun dels progenitors.
 • 1 setmana d’ampliació per cada fill o filla anterior que en el moment del part, de fer-se efectiva l’adopció o guarda amb finalitat d'adopció o acolliment sigui menor de 2 anys (l’article 21.1 parla de 2 setmanes a repartir: 1 setmana per a cadascun dels progenitors).
 • 1 setmana d’ampliació per cada fill anterior que en el moment del part, de fer-se efectiva l’adopció o guarda amb finalitat d'adopció o acolliment, sigui major de 2 anys i menor de 4 el gaudi de la qual és de lliure disposició per a un progenitor o l’altre. Per tant la podrà gaudir únicament si no la gaudeix l’altre progenitor.

Aquestes dues darreres ampliacions no consten en l’article 23 del Decret 7/2020, però es reconeixen en els permisos per naixement per a la mare biològica ( article 21.1) i en el permís per adopció o guarda amb finalitat d’adopció o acolliment ( art. 22.2).

 • Tants de dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals, en el cas de part prematur i en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part (no aplicable en adopcions).
 • 2 setmanes d'ampliació per cada fill o filla anterior al part que en el moment del part sigui menor de 2 anys. 1 setmana per a cadascun dels progenitors.
 • 1 setmana d'ampliació per cada fill anterior al part que en el moment del naixement sigui major de 2 anys i menor de 4, el gaudi de la qual és de lliure disposició per a un progenitor o l'altre.

Termini màxim per resoldre
1 dia
Efectes del silenci
Estimatori
Forma de gaudi

El permís el pot distribuir el progenitor que l’hagi de gaudir sempre que les sis primeres setmanes siguin ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

En cas que s’opti pel gaudi d’aquest permís després de la setmana setze del permís per naixement, si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís ha sol·licitat l’acumulació del temps de lactància d’un fill o una filla de menys de dotze mesos en jornades completes de l’article 10 del Decret 7/2020, és a la finalització d’aquest període quan s’inicia el còmput de les deu setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica.

Gaudi interromput:

- Exclusivament quan tots dos progenitors treballin.

- Transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori.

- Es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant (6 setmanes).

- S’ha d’exercitar des de la finalització del descans obligatori i dins dels dotze mesos comptadors:

- Des del naixement del fill o de la filla.

- Des de la resolució judicial per la que es constitueix l’adopció o,

- Des de de la decisió administrativa de guarda amb finalitat d’adopció o d’acolliment.

- Es requereix, per cada període de gaudi, un preavís d’almenys quinze dies i s’ha de fer per setmanes completes.

 


Si les situacions de progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins l’any natural al qual corresponen, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, s’ha de reconèixer a la persona treballadora un crèdit de dies de descans igual al temps en què hagi estat de baixa en el període de vacances. Aquest crèdit de dies es pot fer efectiu un cop conclòs el calendari de vacances del personal i fins a divuit mesos després a elecció de la persona, sempre abans del gaudi de les vacances de l’any en curs, segons ho permetin les necessitats del servei.

En els casos de part prematur i en els casos en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia en tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

En el supòsit de defunció del fill o filla, el període de durada del permís no es redueix, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

Durant el gaudi d’aquest permís, transcorregudes les sis primeres setmanes ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

El temps transcorregut durant el gaudi d’aquest permís es computa com de servei efectiu a tots els efectes, i es garanteix la plenitud dels drets econòmics de la funcionària i, si escau, de l’altre progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si s’escau, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la normativa aplicable el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.

Els funcionaris que hagin fet ús d’aquest permís tenen dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en els termes i condicions que no els siguin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a què haurien pogut tenir dret durant la seva absència.

Perquè puguin gaudir-se a temps parcial:

És imprescindible una resolució prèvia dictada a l’efecte en què es reconegui el gaudi a temps parcial. En aquests supòsits, la jornada realitzada a temps parcial no podrà ser inferior al 50 % de la corresponent a un funcionari ò funcionaria a temps complet.

El gaudi a temps parcial es pot sol·licitar:

 • Un cop transcorregudes les sis primeres setmanes. de gaudi ininterromput i immediatament posteriors a la data del fet causant.
 • Posteriorment, es pot estendre a tot el període de descans, o a una part d’aquest, sense perjudici del que disposa l’apartat següent.
 • El dret al permís en règim de jornada a temps parcial, el pot exercir qualsevol dels dos progenitors.


El gaudi a temps parcial s’ha d’ajustar a les regles següents:

 • El període durant el qual es gaudeix el permís s’ha d’ampliar proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitza.
 • El gaudi del permís és ininterromput. Una vegada acordat, només pot modificar-se mitjançant una nova sol·licitud, a iniciativa de l’empleat públic i per causes relacionades amb la seva salut o la del menor.
 • Durant el període de gaudi d’aquests permisos, el personal funcionari no pot realitzar serveis extraordinaris, excepte els necessaris per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.
 • Els permisos de gaudi a temps parcial són incompatibles amb la reducció de jornada de fills i filles menors de dotze anys, amb la reducció de jornada per lactància, amb l’acumulació de la lactància i la reducció de jornada per la cura d’un familiar de primer grau.


- La durada del permís és de setze setmanes;

Les sis primeres setmanes han de ser ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

Les deu setmanes restants poden ser de gaudi interromput, ja sigui després de les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé després de la finalització dels permisos que contenen els articles 21 i 22 del Decret 7/2020.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació
 • Llibre de família o certificació de la inscripció de naixement en el Registre Civil.
 • La resolució judicial per la que es constitueix l'adopció o bé la decisió administrativa de la guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, si escau.
 • Si es vol gaudir de manera interrompuda, s'haurà d'acreditar amb un certificat de vida laboral que l'altre progenitor està treballant en el moment de sol·licitar el permís.

En el cas que correspongui:

 • Certificat de l'ingrés hospitalari i de l'alta hospitalària del fill prematur.
 • Certificat del grau de discapacitat del menor o la menor.