Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Permís progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o filla

«Tindrà una durada de setze setmanes de les quals les sis setmanes immediates posteriors al fet causant seran en tot cas de descans obligatori. Aquest permís s'ampliarà en dues setmanes més, una per a cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiples, a gaudir a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.

Aquest permís podrà distribuir-se pel progenitor que vagi a gaudir del mateix sempre que les sis primeres setmanes siguin ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment o decisió judicial per la qual es constitueixi l'adopció.

En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudi d'aquest permís podrà dur-se a terme de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís d'almenys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.

En el cas que s'optés pel gaudi del present permís amb posterioritat a la setmana setze del permís per naixement, si el progenitor que gaudeix d'aquest últim permís hagués sol·licitat l'acumulació del temps de lactància d'un fill menor de dotze mesos en jornades completes de l'apartat f) de l'article 48, serà a la finalització d'aquest període quan es donarà inici al còmput de les deu setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica.

Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determinin, conforme a les regles establertes en el present article.

En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s'ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

En el supòsit de defunció del fill o filla, el període de durada del permís no es veurà reduït, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

Durant el gaudi d'aquest permís, transcorregudes les sis primeres setmanes ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.

En els casos previstos en els apartats a), b), i c) el temps transcorregut durant el gaudi d'aquests permisos es computarà com de servei efectiu amb caràcter general, garantint-se la plenitud de drets econòmics de la funcionària i, si escau, de l'altre progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si escau, durant els períodes posteriors al gaudi d'aquest, si d'acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.

Els funcionaris que hagin fet ús del permís per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com permanent, tindran dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els resultin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a les quals haguessin pogut tenir dret durant la seva absència.»

Normativa

Estatal
- Art. 49.c del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

- Disposició transitòria novena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.. Aplicació progressiva del permís del progenitor diferent de la mare biològica per a empleats públics segons allò previst en el Reial Decret-llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació

Autonòmica

-Apartat 4 del punt 4r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectorial de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada
- Any 2019: 8 setmanes (TREBEP) i dues setmanes de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017.
Termini màxim per resoldre
1 dia
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions
Es computarà com a temps de servei efectiu a tots els efectes, comporta dret a reserva del lloc de treball i a la garantia de percepció de les retribucions íntegres (l'administració de la CAIB complementarà fins el 100% la prestació per paternitat que abona a la Seguretat Social durant aquest període de suspensió de la relació laboral, d'acord amb el Real decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància).

Forma de gaudi:

El 2019, la durada del permís serà de vuit setmanes; les dues primeres setmanes seran ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment o decisió judicial per la qual es constitueixi l'adopció. Les sis setmanes restants podran ser de gaudi interromput; ja sigui amb posterioritat a les sis setmanes immediates posteriors al període de descans obligatori per a la mare, o bé amb posterioritat a la finalització dels permisos continguts en els apartats a) i b) de l'article 49 o de la suspensió del contracte per naixement, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment.


Les dues setmanes addicionals de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 es poden gaudir amb posterioritat al gaudi del permís previst al TREBEP i fins que el fill o la filla compleixi dotze mesos.

Inici del còmput:

- A partir de la data de naixement o de la decisió (administrativa o judicial) d’acolliment, de guarda amb fins d'adopció o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció.

En el cas que optès pel gaudi interromput del permís, amb posterioritat a la setmana setze del permís per naixement, si el progenitor que gaudeixi del permís per naixement hagués sol·licitat l'acumulació del temps de lactància d'un fill menor de dotze mesos en jornades completes de l'apartat f) de l'article 48, serà a la finalització d'aquest període quan es donarà inici al còmput de les deu setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica.

Vegeu Circular del director General de Funció Pública per la qual es determinen les pautes d'actuació en la concessió del permís de paternitat previst a l'article 49.c de la Llei 7/2007 de l'estatut bàsic de l'empleat públic (actual TREBEP), i a la tramitació del subsidi de paternitat corresponent regulat pel Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància.

En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les setmanes de gaudi obligatori immediatament posteriors al fet causant, el període de gaudi d'aquest permís podrà dur-se a terme de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís d'almenys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.

Característiques d'aquest permís:

Els períodes de suspensió del contracte de treball per maternitat, adopció, guarda amb fins d'adopció, o acolliment múltiples o per paternitat podran gaudir-se en règim de jornada completa o a temps parcial.

Perquè puguin gaudir-se a temps parcial:

Serà imprescindible una resolució prèvia dictada a l’efecte en què es reconegui el gaudi a temps parcial. En aquests supòsits, la jornada realitzada a temps parcial no podrà ser inferior al 50 % de la corresponent a un treballador a temps complet.

El gaudi a temps parcial es pot sol·licitar:

-Al principi del període de descans per part, paternitat,  guarda amb fins d'adopció, adopció o acolliment múltiples .

-Posteriorment, i es pot estendre a tot el període de descans, o a una part del mateix, sense perjudici del que es disposa en l’apartat següent.

-El dret al permís en règim de jornada a temps parcial, el pot exercir qualsevol dels dos progenitors, adoptants, persones que tenen la guarda amb fins d'adopció o acollidors i en qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o successiu del període de descans. En cas de part, la mare no podrà fer ús d'aquesta modalitat de permís durant les sis setmanes immediates posteriors al mateix, que seran de descans obligatori.

El gaudi a temps parcial s'ajustarà a les següents regles:

-El període durant el qual es gaudeix el permís s'ampliarà proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitza.

-El gaudi del permís serà ininterromput. Una vegada acordat, només podrà modificar-se mitjançant una nova sol·licitud, a iniciativa de l’empleat públic i per causes relacionades amb la seva salut o la del menor o la menor.

-Durant el període de gaudi d’aquests permisos, els treballadors no podran realitzar serveis extraordinaris, excepte els necessaris per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

Els permisos de gaudi a temps parcial seran incompatibles amb la reducció de jornada de fills menors de 14 anys, amb la reducció de jornada per lactància, amb l’acumulació de la lactància i la reducció de jornada per la cura d’un familiar de primer grau.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació
Llibre de família i resolució de prestació de paternitat de l’INSS.