Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Obtenció de la declaració d'idoneïtat en els casos d'adopció, acolliment o guarda amb finalitats d'adopció

"El personal funcionari té dret a absentar-se del lloc de treball per assistir a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, en els casos d’adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d’adopció, prèvia justificació de la necessitat que les esmentades tècniques es duguin a terme dins la jornada de treball.”

Normativa

Estatal

- Art. 48.e del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Autonòmica

- Art. 8 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

El temps necessari per a la seva realització.

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

S’ha de justificar prèviament la necessitat de dur a terme les esmentades sessions dins la jornada de treball.

Sol·licitud:

-A través del Portal de Serveis al Personal

-PDF Model

Justificació:

Document justificatiu previ de la necessitat de fer-les dins la jornada de treball i document justificatiu final d’assistència a les sessions.