Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Obtenció de la declaració d'idoneïtat en els casos d'adopció, acolliment o guarda amb finalitats d'adopció

"El personal funcionari tindrà dret a absentar-se del lloc de treball per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, en els casos d’adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d’adopció, prèvia justificació de la necessitat que les esmentades tècniques han de realitzar-se dins de la jornada de treball.”

Normativa

Estatal

Art. 48.e del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Autonòmica

Apartat 6 del punt 3r de l'annex 1 de de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

El temps necessari per a la seva realització.

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

S’ha de justificar prèviament la necessitat de dur a terme les esmentades sessions dins la jornada de treball.

Sol·licitud:

-A través del Portal de Serveis al Personal

-PDF Model

Justificació:

Document justificatiu previ de la necessitat de fer-les dins la jornada de treball i document justificatiu final d’assistència a les sessions.