Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Naixement de fills o filles prematurs o per hospitalització a continuació del part

“Per naixement de fills o filles prematurs o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, la funcionària o el funcionari té dret a absentar-se de la feina durant un màxim de dues hores diàries i percebre les retribucions íntegres.

Així mateix, es pot sol·licitar una reducció de jornada de fins a dues hores més amb la reducció proporcional de retribucions"

Inclou dos supòsits
a) Permís d'absència durant un màxim de 2 h diàries.
b) Dret a reduir la jornada fins a un màxim de 2 h diàries, amb disminució proporcional de les retribucions.

Normativa

Estatal
- Art. 48.g del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica
- Art. 44.1.b del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Art. 42.1.f del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 11 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

Màxim de 2 h d'absència diàries, mentre duri l'hospitalització, i 2 h de reducció diàries, si s'escau.

Observacions

-Aquest dret el poden exercir indistintament l'un o l'altre dels progenitors.En cas que els dos treballin, només pot gaudir-lo un.

-En el supòsit que la mare no treballi o sigui autònoma, l'altre progenitor també podrà exercir aquest dret.

-En cas d'optar per la reducció, la concessió és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

-El permís és compatible amb el permís per part o de paternitat de l'altre cònjuge.

-En el cas d'adopció o guarda amb finalitat d'adopció o acolliment amb les mateixes circumstàncies descrites, també s'aplica aquest permís.


Forma de gaudi

  • Fins a 2 h d'absència diàries durant la jornada amb percepció de les retribucions íntegres.
  • Fins a 2 h de reducció de la jornada diàries, amb la disminució proporcional de les retribucions, que es poden acumular a les 2 h d’absència.

Inici: A continuació del part

Criteris

-Tindrà la consideració d’inici i final de la jornada la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

-La jornada reduïda es computarà com a jornada completa a l'efecte de reconeixement d'antiguitat, sense perjudici del règim aplicable a efectes de cotització en matèria de protecció social.

-La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

Sol·licitud:

-A través del Portal de Serveis al Personal

-PDF Model

(En el supòsit de sol·licitud de reducció de jornada de 2 hores, únicament el model per imprimir i emplenar a mà)

Justificació

Llibre de família i certificat mèdic i justificant o declaració de l'altre progenitor de no gaudir d'aquest permís.