Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Naixement de fills prematurs o per hospitalització a continuació del part

“Aquest permís, que s’inicia a continuació del part, dona dret a absentar-se de la feina fins a dues hores diàries sense pèrdua de les retribucions.


Així mateix, es podrà sol·licitar una reducció de jornada de fins a dues hores més amb la reducció proporcional de retribucions."

Inclou dos supòsits
a) Permís d'absència durant un màxim de 2 h diàries.
b) Dret a reduir la jornada fins a un màxim de 2 h diàries, amb disminució proporcional de les retribucions.

Normativa

Estatal
- Art. 48.g del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica
- Art. 44.1.b del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Art. 42.1.f del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Apartat 9 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

Màxim de 2 h d'absència diàries, mentre duri l'hospitalització, i 2 h de reducció diàries, si s'escau.

Observacions

-Aquest dret el poden exercir indistintament l'un o l'altre dels progenitors.En cas que els dos treballin, només pot gaudir-lo un.

-En el supòsit que la mare no treballi o sigui autònoma, l'altre progenitor també podrà exercir aquest dret.

-En cas d'optar per la reducció, la concessió és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

-El permís és compatible amb el permís del progenitor diferent de la mare biològica.


Forma de gaudi

  • Fins a 2 h d'absència diàries durant la jornada amb percepció de les retribucions íntegres.
  • Fins a 2 h de reducció de la jornada diàries, amb la disminució proporcional de les retribucions, que es poden acumular a les 2 h d’absència.

Inici: A continuació del part

Criteris

-Tindrà la consideració d’inici i final de la jornada la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

-La jornada reduïda es computarà com a jornada completa a l'efecte de reconeixement d'antiguitat i de cotitzacions en el règim de protecció social.

-La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

Sol·licitud:

-A través del Portal de Serveis al Personal

-PDF Model

(En el supòsit de sol·licitud de reducció de jornada de 2 hores, únicament el model per imprimir i emplenar a mà)

Justificació

Llibre de família i certificat mèdic i justificant o declaració de l'altre progenitor de no gaudir d'aquest permís.