Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Mort, accident o malaltia greu d'un familiar

"En cas de mort, accident o malaltia greu d'un familiar dins del primer grau de consanguinitat o d'afinitat:

-Tres dies hàbils quan el succés es produeix en la mateixa localitat.

-Cinc dies hàbils quan el succés es produeix en una localitat diferent.

En cas de familiar dins al segon grau de consanguinitat o afinitat:

-Dos dies hàbils quan el succés es produeix en la mateixa localitat.

-Quatre dies hàbils quan el succés es produeix en una localitat diferent."

 

Normativa

Estatal
- Art. 48.a del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica
- Art. 45.1.a del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
-Apartat 1 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

Mateixa localitat de destinació:
- 3 dies, familiar de 1r grau
- 2 dies, familiar fins al 2n grau

Distinta localitat de destinació:
- 5 dies, familiar de 1r grau
- 4 dies, familiar fins al 2n grau
Termini màxim per resoldre
1 dia
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

-Si durant el gaudi del permís per accident o malaltia greu d'un familiar, sobrevé la mort d'aquest, es suspendrà el permis que venia gaudint i s'iniciarà el còmput d'un nou permís.

-En cas que es tracti d’una malaltia crònica greu o de llarga durada només es pot gaudir pel temps que dura aquesta i per una sola vegada, excepte quan es tracta d'una recaiguda, d'acord amb l'informe mèdic, de manera que existeix un nou fet causant.

-En cas de permís per malaltia greu, si la situació que motiva el permís és inferior a aquesta durada, només es genera el dret pel temps que subsisteix el fet causant.

-El permís es pot gaudir una única vegada, per una mateixa causa i un mateix subjecte causant, excepte si es tracta d'una recaiguda, d'acord amb l'informe mèdic, de manera que hi ha un nou fet causant.

Còmput
Els dies han de ser hàbils (d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 39/2015 els dissabtes són inhàbils ).

Inici

El gaudi per causa de mort s’inicia el dia del fet causant o l’endemà de produir-se. En el cas de malatia greu es pot iniciar en qualsevol moment i gaudir-se de forma discontinua mentre dura la malaltia o l'hospitalitzció.

Definicions:

-“Localitat”: és on la persona treballadora té la seva destinació.

“Malaltia greu”:

En general, malaltia qualificada com a tal per la persona facultativa mèdica corresponent. Hi està inclosa la malaltia o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin l'activitat habitual, amb independència de l'hospitalització, sempre que així ho determini l'informe mèdic. També hi està inclosa tant l'hospitalització en institucions sanitàries com la domiciliària; inclosa la intervenció quirúrgica, amb independència que requereixi o no l'hospitalització.

En cas de no requerir hospitalització:

- Es té dret al permís sencer quan la intervenció requereix repòs domiciliari per al restabliment o la cura o quan així ho determina l'informe mèdic.

- Només es té dret al dia de la intervenció quan no requereix repòs domiciliari.

-"Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o afinitat": mare, pare, fills, pares polítics, fills polítics i cònjuge.

S’entén assimilat al fill o a la filla el menor o la menor en acolliment preadoptiu, o acolliment familiar simple de durada superior a un any.

Així mateix, s’entén assimilat al familiar de primer grau el cònjuge o la parella de fet.

-"Familiar de segon grau en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat": germans, avis, nets; o per afinitat: germans, avis i nets del cònjuge o parella de fet.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Document justificatiu de la defunció, o un certificat del metge general o especialista del centre sanitari on es va produir l’hospitalització o intervenció quirúrgica.