Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti de repòs domiciliari, d'un familiar

"En cas de mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti de repòs domiciliari, d'un familiar dins del primer grau de consanguinitat o d'afinitat:

-Tres dies hàbils quan el succés es produeix en el mateix municipi en què el funcionari o funcionària sol·licitant del permís té la residència de destí o el domicili habitual.

-Cinc dies hàbils quan el succés es produeix en un municipi distint a la residència de destí i al domicili habitual del funcionari o funcionària sol·licitant del permís.

En cas de familiar dins al segon grau de consanguinitat o afinitat:

-Dos dies hàbils quan el succés es produeix en el mateix municipi en què el funcionari o funcionària sol·licitant del permís té la residència de destí o el domicili habitual.

-Quatre dies hàbils quan el succés es produeix en un municipi distint a la residència de destí i al domicili habitual del funcionari o funcionària sol·licitant del permís."

 

Normativa

Estatal
- Art. 48.a del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica
- Art. 45.1.a del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Art. 3 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

Mateix municipi de residència de destí o domicili habitual:
- 3 dies hàbils, familiar de 1r grau
- 2 dies hàbils, familiar fins al 2n grau

Distint municipi de residència de destí i domicili habitual:
- 5 dies hàbils, familiar de 1r grau
- 4 dies hàbils, familiar fins al 2n grau
Termini màxim per resoldre
1 dia
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

-S'ha de tenir en compte que per poder gaudir del permís de 5 dies habils (familiar 1r grau) o de 4 dies hàbils (familiars fins al 2n grau) el succés s'ha de produir en un municipi distint a la residència de destií i al domicili habitual. Per tant, els dos requisits són acumulatius. És a dir, si el fet es produeix en un municipi distint a la residència però coincideix amb el domicili habitual (o a l'inrevés) únicament es tendrà dret a 3 dies hàbils (familiar 1r grau) o a 2 dies hàbils (familiars fins al 2n grau).

-Si durant el gaudi del permís per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari, d'un familiar, sobrevé la mort d'aquest, es suspendrà el permis que venia gaudint i s'iniciarà el còmput d'un nou permís.

-Es tracti o no d’una malaltia crònica greu o de llarga durada, només es pot gaudir d'un únic permís per procés patològic, excepte quan l'informe mèdic faci constar que es tracta d'una recaiguda, supòsit en el qual tindrà la consideració de nou fet causant.

-En cas de permís per malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, si la situació que motiva el permís és inferior a aquesta durada, només es genera el dret pel temps que subsisteix el fet causant.

-Amb l'alta hospitalària no s'extingeix necessàriament el dret, sempre que es mantingui la baixa mèdica o es requereixi repòs domiciliari per al restabliment o la cura o quan així ho determini l'informe mèdic.

Còmput
Els dies han de ser hàbils (d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 39/2015 els dissabtes són inhàbils ).

Inici

El gaudi per causa de mort s’inicia el mateix dia o el dia hàbil següent de produir-se. En el cas d'accident o malaltia greu es pot iniciar en qualsevol moment i gaudir-se de forma discontinua mentre dura la malaltia o l'hospitalització.

Definicions:

- "Residència de destí": municipi on el funcionari o funcionària té la seva destinació.

- "Domicili habitual": és el lloc on el personal té fixat el domicili i en què resideix la major part de l'any.

- "Informe de l'òrgan mèdic competent": informe mèdic emès pel facultatiu del servei públic o del centre sanitari corresponent.

- “Malaltia greu”:

En general, malaltia qualificada com a tal pel metge o metgessa corresponent. Hi està inclosa la malaltia o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin l'activitat habitual, amb independència de l'hospitalització, sempre que així ho determini l'informe mèdic. També hi està inclosa tant l'hospitalització en institucions sanitàries com la domiciliària; inclosa la intervenció quirúrgica, amb independència que requereixi o no l'hospitalització.

En cas de no requerir hospitalització:

- Es té dret al permís sencer quan la intervenció requereix repòs domiciliari per al restabliment o la cura o quan així ho determina l'informe mèdic.

- Només es té dret al dia de la intervenció quan no requereix repòs domiciliari.

- "Familiar": persona que manté respecte del subjecte de referència un grau de parentiu dels prevists en els punts següents.

-"Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o afinitat": mare, pare, fills, pares polítics. S'hi entenen inclosos els fills polítics.

S’entén assimilat al fill o a la filla el menor o la menor en règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment de durada igual o superior a un any.

Així mateix, s’entén assimilat al familiar de primer grau el cònjuge o la parella estable, i els fills i filles, mare o pare del cònjuge o de la parella estable.

-"Familiar de segon grau en línia directa o col·lateral, per consanguinitat": germans, germanes, padrins, padrines, nets i netes del cònjuge o de la parella estable.

-"Parella estable": persona que, respecte de la persona de referència, manté una relació que s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.

Exemples

  • Una funcionària que viu a Alcúdia, treballa a Palma i té hospitalitzat a Palma un familiar dins el primer grau de consanguinitat o afinitat: tres dies hàbils.
  • Una funcionària que viu a Alcúdia, treballa a Palma i té hospitalitzat a Inca un familiar dins el primer grau de consanguinitat o afinitat: cinc dies hàbils.
  • Un funcionari que viu a Alcúdia, treballa a Palma i té hospitalitzat a Palma un familiar dins el segon grau de consanguinitat o afinitat: dos dies hàbils.
  • Un funcionari que viu a Alcúdia, treballa a Palma i té hospitalitzat a Inca un familiar dins el segon grau de consanguinitat o afinitat: quatre dies hàbils.
Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

1. El permís per defunció, accident greu, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica d'un familiar s'acredita mitjançant un document justificatiu de la defunció, o un certificat del metge general o especialista del centre sanitari on es va produir l’hospitalització o intervenció quirúrgica.

2. Per justificar la malaltia molt greu és necessari un certificat mèdic.

3. El grau de parentiu i la relació familiar s'ha d'acreditar amb el llibre o els llibres de família, una resolució del Registre de Parelles Estables de les Illes Balears, una certificació del Registre Civil, o bé la inscripció en qualsevol registre públic que acrediti el fet causant.