Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Permís per adopció o guarda amb finalitat d'adopció o acolliment

“El permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal (no inferior a un any) com permanent, té una durada de setze setmanes. Sis setmanes s’han de gaudir a jornada completa de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment".

Aquest permís s’amplia:

a) En el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit.

b) Per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple.

c) En cas de de tenir fills o filles que en el moment de fer-se efectiva l’adopció o guarda amb finalitat d'adopció o acolliment siguin menors de quatre anys.

Gaudi interromput

- En cas que tots dos progenitors treballin el gaudi pot ser interromput en determinades condicions.

- D'acord amb la normativa de la Seguretat Social, en cas de que els dos adoptants, acollidors i guardadors treballin, únicament un d'ells es podrà acollir a aquest permís. L'altre podrà gaudir del permís per progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o una filla.

- Aquest permís es pot gaudir a temps parcial quan les necessitats del servei ho permetin i en determinades condicions.

- En els casos d’adopció o acolliment internacional, si és necessari el desplaçament previ del progenitor al país d’origen de l’adoptat, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, i durant aquest període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.

Independentment d’aquest permís de fins a dos mesos, el permís en cas d’adopció o acolliment internacional es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o la decisió administrativa o judicial d’acolliment.

 

Normativa

Estatal
- Art. 7 i art. 49.b del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, modificat pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

Autonòmica
- - Art. 22 , art.24 i art. 32.5 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 46.2 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Definicions, durada i ampliacions

Definicions:

Informe de l’òrgan mèdic competent: informe mèdic emès pel facultatiu del servei públic o del centre sanitari corresponent.


Durada i Ampliacions:

16 setmanes (adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment).

2 setmanes més en els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple, una per a cadascun dels progenitors.

2 setmanes d’ampliació en cas discapacitat del menor adoptat o acollit, una per a cadascun dels progenitors.

2 setmanes d’ampliació per cada fill o filla que en el moment de fer-se efectiva l’adopció o guarda amb finalitat d'adopció o acolliment sigui menor de 2 anys. 1 setmana per a cadascun dels progenitors.

1 setmana d’ampliació per cada fill o filla que en el moment de fer-se efectiva l’adopció o guarda amb finalitat d'adopció o acolliment sigui major de 2 anys i menor de 4 el gaudi de la qual és de lliure disposició per a un progenitor o l’altre.

El còmput del termini es compta a elecció del progenitor:

 • A partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o
 • A partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció,
 • En cap cas un mateix menor pot donar dret a diversos períodes de gaudi d’aquest permís.

Termini màxim per resoldre
1 dia
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions i forma de gaudi

Observacions

Els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, que preveu aquest article són els que així estableixin el Codi civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, i l’acolliment temporal ha de tenir una durada no inferior a un any.

El temps transcorregut durant el gaudi d’aquest permís es computa com de servei efectiu a tots els efectes, i es garanteix la plenitud dels drets econòmics de la funcionària i, si escau, de l’altre progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si s’escau, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la normativa aplicable el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.

Els funcionaris que hagin fet ús d’aquest permís tenen dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en els termes i condicions que no els siguin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a què haurien pogut tenir dret durant la seva absència.

Forma de gaudi

Sis setmanes s'han de gaudir a jornada completa de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment.

Gaudi interromput:

 • Únicament en cas que tots dos progenitors treballin.
 • Transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori.
 • Es pot exercir des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant (6 setmanes).
 • S’ha d’exercitar des de la finalització del descans obligatori i dins dels dotze mesos comptadors :

  - Des de la resolució judicial per la que es constitueix l’adopció o,

  - Des de de la decisió administrativa de guarda amb finalitat d’adopció o d’acolliment.

 • Es requereix, per cada període de gaudi, un preavís d’almenys quinze dies i s’ha de fer per setmanes completes.

Durant el gaudi d’aquest permís es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

Si les situacions de permís de maternitat, adopció o guarda amb finalitat d'adopció o acolliment, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins l’any natural al qual corresponen, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, s’ha de reconèixer a la persona treballadora un crèdit de dies de descans igual al temps en què hagi estat de baixa en el període de vacances. Aquest crèdit de dies es pot fer efectiu un cop conclòs el calendari de vacances del personal i fins a divuit mesos després a elecció de la persona, sempre abans del gaudi de les vacances de l’any en curs, segons ho permetin les necessitats del servei.

Perquè puguin gaudir-se a temps parcial:

És imprescindible una resolució prèvia dictada a l’efecte en què es reconegui el gaudi a temps parcial. En aquests supòsits, la jornada realitzada a temps parcial no podrà ser inferior al 50 % de la corresponent a un funcionari o funcionària a temps complet.

El gaudi a temps parcial es pot sol·licitar:

 • Un cop transcorregudes les sis primeres setmanes de gaudi ininterromput i immediatament posteriors a la data del fet causant.
 • Posteriorment, es pot estendre a tot el període de descans, o a una part d’aquest, sense perjudici del que disposa l’apartat següent.
 • El dret al permís en règim de jornada a temps parcial, el pot exercir qualsevol dels dos adoptants o acollidors.

El gaudi a temps parcial s’ha d’ajustar a les regles següents:

El període durant el qual es gaudeix el permís s’ha d’ampliar proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitza.

El gaudi del permís és ininterromput. Una vegada acordat, només pot modificar-se mitjançant una nova sol·licitud, a iniciativa de l’empleat públic i per causes relacionades amb la seva salut o la del menor.

Durant el període de gaudi d’aquests permisos, el personal funcionari no pot realitzar serveis extraordinaris, excepte els necessaris per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

Els permisos de gaudi a temps parcial són incompatibles amb la reducció de jornada de fills i filles menors de dotze anys, amb la reducció de jornada per lactància, amb l’acumulació de la lactància i la reducció de jornada per la cura d’un familiar de primer grau.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o bé la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment.