Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d'adopció, o acolliment, tant temporal com permanent

«Tindrà una durada de setze setmanes. Sis setmanes hauran de gaudir-se a jornada completa de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment.

En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d'aquest permís podrà dur-se a terme de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant fins que el fill o la filla compleixi dotze mesos. En el cas del gaudi interromput es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís d'almenys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.

Aquest permís s'ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon, en els supòsits d'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiple, una per a cadascun dels progenitors.

El còmput del termini es comptarà a elecció del progenitor, a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de gaudi d'aquest permís.

Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats de servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determini, conforme a les regles establertes en el present article.

Si fos necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, en els casos d'adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques.

Amb independència del permís de fins a dos mesos previst en el paràgraf anterior i per al supòsit contemplat en aquest paràgraf, el permís per adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com permanent, podrà iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció o la decisió administrativa o judicial d'acolliment.

Durant el gaudi d'aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.

Els supòsits d'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com permanent, prevists en aquest article seran els que així s'estableixin en el Codi Civil o en les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, havent de tenir l'acolliment temporal una durada no inferior a un any».

 

Normativa

Estatal

-Art. 172 i següents del Codi Civil

- Art. 49 b)  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica
-  Art. 46.3 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

-Apartat 3 del punt 4r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

Durada:

a) 16 setmanes, distribuïdes de la manera següent:

-2 setmanes d’ampliació en cas de fills amb discapacitat (una per a cada progenitor)

-2 setmanes d’ampliació en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple. 1 setmana només la pot gaudir l’altre progenitor. (TREBEP + Acord).

-2 setmanes d’ampliació per cada fill anterior que en el moment de fer-se efectiva la nova adopció o acolliment sigui menor de 2 anys (una per a cada progenitor)

-1 setmana d’ampliació per cada fill anterior que en el moment de fer-se efectiva la nova adopció o acolliment sigui major de 2 anys i menor de 4 (gaudi indistint). (Acord).

b) Fins a 2 mesos d’ampliació: només en cas d’adopció internacional que requereixi desplaçament previ dels progenitors al país de l’adoptat (TREBEP).

Termini màxim per resoldre
1 dia
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

- El règim jurídic de l'adopció i de l'acolliment es troba al Codi Civil.

- Quan es tracti d'un menor de 6 anys no hi ha condicions especials per al gaudi.

- En canvi, quan es tracti d'un infant major de 6 anys s'han d'acreditar les circumstàncies de les quals es derivin unes especials dificultats d’inserció social i familiar.

- Es computarà com a temps de servei efectiu a tots els efectes, comporta dret a reserva del lloc de treball i garantia de percepció de les retribucions íntegres.

- En els casos d'adopció o acolliment internacional: si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques.


Inici del còmput:

Aquest permís s’ha de computar, segons l’elecció dels pares, a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció, o bé a partir de l’arribada del menor o la menor a la llar.

En el cas d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares al d’origen de l’adoptat, el permís es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueixi l’adopció.Gaudi:

En el cas que tots dos progenitors treballin, el permís es distribuirà segons l’opció per la qual es decantin els interessats, que ho podran gaudir de forma simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs. En cas de gaudi simultani, la suma dels períodes no podrà excedir de divuit setmanes o les que corresponguin en cas d'adopció o acolliment múltiple o en el supòsit de discapacitat del fill o la filla o de la persona menor adoptada o acollida.

En cas d’adopció internacional: si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, es podrà iniciar fins a 4 setmanes abans de la resolució judicial.

En cas d’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, d’infants majors de sis anys amb discapacitats o quan per les circumstàncies i experiències personals o perquè provenen de l’estranger tenen especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials corresponents, la durada del permís per adopció o acolliment és de divuit setmanes ininterrompudes.

Un dels dos progenitors pot fer ús de la totalitat del permís, incloent-hi les setmanes de gaudi exclusiu de l’altre progenitor, en cas de defunció, mancança o incapacitat absoluta de l’altre progenitor per fer-se càrrec de la menor o el menor adoptant o acollit.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Resolució judicial o administrativa (en cas de menors de 6 anys) i informe dels serveis socials, en cas d'infants majors de 6 anys.