Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Matrimoni

“Es té dret a un permís de quinze dies naturals, anteriors o posteriors a la celebració d'aquest, a elecció de la persona treballadora".

Normativa

Estatal
- Art. 48.l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.

Autonòmica

- Art. 45.1.f del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 19 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

15 dies naturals, com a màxim.

Termini màxim per resoldre
15 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Definicions:

"Extinció del vincle matrimonial": una vegada es produeix l'extinció o la disolució del vincle matrimonial per qualsevol de les causes legalment previstes, no s'han de concedir els permisos que es troben vinculats al matrimoni. Cal aplicar una interpretació idèntica en els supòsits d'extinció de les parelles de fet, de conformitat amb el que preveu l'article 8 de la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables.

"Parella estable": persona que, respecte de la persona de referència, manté una relació que s'ha d'acreditar a través de la inscripció en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.

Observacions:

Aquest permís també s'ha de concedir en el supòsit d'unions de fet inscrites en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears. Els convivents que gaudeixen d'aquest permís i que després contreguin matrimoni no tindran dret a gaudir d'un nou permís per aquesta causa.

Forma de gaudi:

  • Els dies són naturals.
  • El permís es pot dividir en dos períodes que s'han de gaudir sense interrupció, un abans de la celebració i l'altre després.
  • Aquests dies poden ser anteriors o posteriors a la celebració del matrimoni:
                -Si l'elecció és anterior a la celebració, ha de coincidir amb els dies immediatament anteriors a aquesta.

                -Si és posterior, el gaudi s'ha de situar dins els dos mesos posteriors a la data de la celebració.

  • Quan les necessitats del servei no ho impedeixin, i amb l'informe previ del cap de la unitat, es podrà acumular totalment o parcialment al període de vacances anuals.
Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Certificat de matrimoni o llibre de família/certificació Registre de Parelles Estables de les Illes Balears o una còpia de la resolució d'inscripció.