Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Matrimoni

“Es té dret a un permís de quinze dies naturals, anteriors o posteriors a la celebració d'aquest, a elecció de la persona treballadora".

Normativa

Estatal
- Art. 48.l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.

Autonòmica

- Art. 45.1.f del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Apartat 17 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

15 dies naturals, com a màxim.

Termini màxim per resoldre
15 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Aquest permís es fa extensiu a les unions de fet inscrites en un Registre de Parelles de Fet. Els convivents que gaudeixin d'aquest permís i que després contreguin matrimoni no tindran dret a gaudir d'un nou permís per aquesta causa.

Forma de gaudi: s'ha d'interpretar d'acord amb els art. 17 i 18 del Decret 47/1995

  • Els dies són naturals.
  • Quan les necessitats del servei no ho impedeixin, i amb l'informe previ del cap de la unitat, es podrà acumular totalment o parcialment al període de vacances anuals.
  • Aquests dies poden ser anteriors o posteriors a la celebració del matrimoni:
                -Si l'elecció és anterior a la celebració, ha de coincidir amb els dies immediatament anteriors a aquesta.

                -Si és posterior, el gaudi s'ha de situar dins els dos mesos posteriors a la data de la celebració.

  • Quan les necessitats del servei no ho impedeixin, i amb l'informe previ del cap de la unitat, es podrà acumular totalment o parcialment al període de vacances anuals.
Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Llibre de família/certificació Registre de Parelles de Fet.