Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Llicència sense sou per a la realització de missions en països en via de desenvolupament o no desenvolupats (només personal laboral)

"La concessió d'aquesta llicència vendrà determinada per la realització d'una missió en països en vies de desenvolupament o no desenvolupats, a l'empar d'una de les organitzacions a les que es refereix la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat."

Normativa

- Art. 47.b del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

Màxim 3 mesos

Termini màxim per resoldre

20 dies

Efectes del silenci
Desestimatori
Observacions

- El personal interí, eventual i temporal  no poden gaudir, en cap cas, d'aquesta llicència.
- No es té dret a cap retribució, però no causa baixa en la Seguretat Social.
- Hi ha reserva del lloc de treball i dret al còmput de temps a efectes d’antiguitat. El personal funcionari té un dret semblant denominat Comissió de serveis per participar en un programa o missió de cooperació internacional 
- La durada acumulada no pot excedir d'un any cada cinc anys.

Justificació

Documentació acreditativa de la necessitat d'atendre personalment les conseqüències derivades d'aquesta situació.