Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Llicència per malaltia greu de llarga durada o defunció de familiars (només personal laboral)

"La concessió d'aquesta llicència vendrà determinada per circumstàncies de malaltia greu de llarga durada o de defunció de familiars compresos dins el primer grau de consanguinitat o afinitat i per l'acreditació de la necessitat d'atendre personalment les conseqüències derivades d'aquestes situacions."

Normativa

- Art. 47.c del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Durada

Màxim 3 mesos.

Observacions

- El personal interí, eventual i temporal no poden gaudir, en cap cas, d'aquesta llicència.

- No es té dret a cap retribució, però no causa baixa en la Seguretat Social.

- Hi ha reserva del lloc de treball i dret al còmput de temps a efectes d'antiguitat.

Justificació

Documentació acreditativa de la necessitat d'atendre personalment les conseqüències derivades d'aquesta situació.