Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Llicència per assumptes propis

“Aquesta llicència es pot concedir al personal funcionari de carrera per un termini màxim de tres mesos cada dos anys de serveis efectius prestats, comptadors a partir de la data d'inici de la primera d'elles sempre que les necessitats del servei no ho impedeixin".

Normativa

- Art. 47.a del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Apartat 1 del punt 6 de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

Màxim 3 mesos cada 2 anys.

Termini màxim per resoldre

- Personal funcionari: 15 dies

- Personal laboral: 20 dies

Efectes del silenci
Desestimatori
Observacions

-El personal interí, eventual o temporal no poden gaudir, en cap cas, d’aquesta llicència.

-En el supòsit del personal laboral indefinit, ha d’haver complit, almenys, un any de serveis efectius.

-L’Administració pot concedir aquesta llicència discrecionalment sempre que les necessitats del servei no ho impedeixin.

-La durada de la llicència es computa per dies naturals (no s’exclouen els diumenges ni els festius).

-Es comencen a computar els 2 anys a partir del moment en què es gaudeix la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència que, en còmput global, no superin els 3 mesos.

-No es percebran les retribucions corresponents als dies inclosos dins el període de gaudi del permís, però no causarà baixa en el règim de la Seguretat Social.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

No se'n requereix.