Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Llicència per assumptes propis

“Aquesta llicència es pot concedir al personal funcionari de carrera per un termini màxim de tres mesos cada dos anys de serveis efectius prestats, comptadors a partir de la data d'inici de la primera d'elles sempre que les necessitats del servei no ho impedeixin".

Normativa

- Art. 47.a del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 27 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

Màxim 3 mesos cada 2 anys.

Termini màxim per resoldre

- Personal funcionari: 15 dies

- Personal laboral: 20 dies

Efectes del silenci
Desestimatori
Observacions

-El personal interí, eventual o temporal no poden gaudir, en cap cas, d’aquesta llicència.

-En el supòsit del personal laboral indefinit, ha d’haver complit, almenys, un any de serveis efectius.

-L’Administració pot concedir aquesta llicència discrecionalment sempre que les necessitats del servei no ho impedeixin.

-La durada de la llicència es computa per dies naturals (no s’exclouen els diumenges ni els festius).

-Es comencen a computar els 2 anys a partir del moment en què es gaudeix la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència que, en còmput global, no superin els 3 mesos.

-No es percebran les retribucions corresponents als dies inclosos dins el període de gaudi del permís, però no causarà baixa en el règim de la Seguretat Social.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

No se'n requereix.