Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Llicència per estudis

“Aquesta llicència es pot concedir al personal funcionari de carrera per a la realització d'estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball que desenvolupa sempre que les necessitats del servei no ho impedeixin".

Personal laboral amb relació laboral indefinida que hagi complert almenys un any de serveis efectius: "Aquesta llicència es pot concedir per dur a terme estudis sobre matèries relacionades directament amb les funcions pròpies del lloc de treball o de la unitat en què s’integra"

Normativa

-Art. 118.4.a de la Llei 3/2007 (LFPCAIB).

-Article 27 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2017

-Art. 16 del Decret llei 5/2012.

-Art. 47 d del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Art. 28 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen les permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

- Per interès exclusiu del personal funcionari: 12 mesos cada tres anys

- En interès de l'Administració: 18 mesos cada tres anys

Personal Laboral

- La durada de la llicència no podrà ser inferior a 15 dies ni superior a quatre mesos

Termini màxim per resoldre

- Personal funcionari: 15 dies

- Personal laboral: 20 dies

Efectes del silenci
Desestimatori
Observacions

-El personal interí i l’eventual no poden gaudir, en cap cas, d’aquesta llicència.

-En el supòsit del personal laboral indefinit, ha d’haver complit, almenys, un any de serveis efectius.

-Hi ha reserva del lloc de treball i dret al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal.

-La concessió és discrecional i condicionada a les necessitats del servei.

-No pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut.

-Per interès exclusiu del personal funcionari: no hi ha dret a cap retribució, però no causarà baixa en la Seguretat Social.

-Per interès de l'Administració: hi ha dret a percebre les retribucions íntegres. En aquest cas, s'ha de fer constar expressament en la resolució de concessió i se n'ha d'informar a la Junta de Personal.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Cal presentar la següent documentació: l'acreditativa dels estudis a realitzar i, si escau, l'informe corresponent en cas que sigui en interès de l'Administració.