Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Llicència per estudis

“Aquesta llicència es pot concedir al personal funcionari de carrera per a la realització d'estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball que desenvolupa sempre que les necessitats del servei no ho impedeixin".

Normativa

-Art. 118.4.a de la Llei 3/2007 (LFPCAIB).

-Article 27 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2017

-Art. 16 del Decret llei 5/2012.

-Art. 47 d del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Apartat 2 del punt 6 de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

- Per interès exclusiu del personal funcionari: 12 mesos cada tres anys

- En interès de l'Administració: 18 mesos cada tres anys

Personal Laboral

- La durada de la llicència no podrà ser inferior a 15 dies ni superior a quatre mesos

Termini màxim per resoldre

- Personal funcionari: 15 dies

- Personal laboral: 20 dies

Efectes del silenci
Desestimatori
Observacions

-El personal interí i l’eventual no poden gaudir, en cap cas, d’aquesta llicència.

-En el supòsit del personal laboral indefinit, ha d’haver complit, almenys, un any de serveis efectius.

-Hi ha reserva del lloc de treball i dret al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal.

-La concessió és discrecional i condicionada a les necessitats del servei.

-No pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

No se’n requereix