Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Llicència especial per a assumptes propis

“Fins al 31 de desembre de 2022, el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix, de serveis generals, poden sol·licitar una llicència especial per a assumptes propis amb una durada màxima de sis mesos anuals, sense dret a percebre retribucions, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal, amb l'obligació de cotitzar que correspongui d'acord amb la normativa vigent. La concessió d'aquesta llicència, que és discrecional, està supeditada en tot cas a les necessitats del servei i no presuposa l'autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut”.

 

Normativa

- Article 27 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.

Decret llei 5/2012.

Durada

Màxim 6 mesos per any i només es pot demanar fins al 31 de desembre de 2022.

Termini màxim per resoldre :  15 dies

Efectes del silenci : desestimatori

Observacions

- El personal interí, eventual, temporal i indefinit no fix no poden gaudir, en cap cas, d'aquesta llicència.

- No es té dret a cap retribució, però no causa baixa en la Seguretat Social.

- Hi ha reserva del lloc de treball i dret al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal.

- La concessió és discrecional i condicionada a les necessitats del servei.

- No pressuposa l'autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
PDF Model

Justificació

No se'n requereix.