Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Lactància de fill menor de 12 mesos (gaudi diari)

“Té una durada d'una hora diària d'absència o reducció fins que el menor o la menor compleix dotze mesos. En cas de part múltiple el permís s'incrementa proporcionalment.”

Normativa

Estatal
- Art. 48.f.1r paràgraf del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, modificat pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

 

Autonòmica

- Art. 44.1.a del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Art. 10 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

Una hora d’absència o de reducció que es pot gaudir de la manera següent:

-Una hora d’absència durant la jornada, o

-dues fraccions de mitja hora d’absència durant la jornada, o

-una hora de reducció al principi o al final de la jornada, o

-dues fraccions de mitja hora de reducció al principi o al final de la jornada.


En els supòsits de reducció de jornada, l’inici i el final de la jornada es refereix a la que cada funcionari o funcionària tingui reconeguda en cada cas.

Aquest permís s'incrementarà proorcionalment en els casos de part, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiple.

Termini màxim per resoldre
10 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

- El permís es pot gaudir immediatament després que finalitzi el permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu, o una vegada que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats.

- Aquest és un dret individual dels funcionaris, sense que pugui transferir-se el seu exercici a l'altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Per tant es pot gaudir simultàniament.

- Aquest permís és compatible amb la reducció de jornada per raons de guarda legal.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Llibre de família o resolució judicial (en cas d’adopció).