Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Lactància de fill menor de 12 mesos (gaudi diari)

“El permís té una durada d'una hora diària d'absència o reducció fins que el menor o la menor compleix dotze mesos. En cas de part múltiple s'incrementa el permís proporcionalment.”

Normativa

Estatal
- Art. 48.f.1r paràgraf del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 

Autonòmica

- Art. 44.1.a del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Apartat 8 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectorial de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

Una hora d’absència o de reducció que es pot gaudir de la manera següent:

-Una hora d’absència durant la jornada, o

-dues fraccions de mitja hora d’absència durant la jornada, o

-una hora de reducció al principi o al final de la jornada, o

-dues fraccions de mitja hora de reducció al principi o al final de la jornada.


En els supòsits de reducció de jornada, l’inici i el final de la jornada és la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

Aquest permís s'incrementarà proorcionalment en els casos de part, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment múltiple.

Termini màxim per resoldre
10 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Aquest és un dret individual dels funcionaris, sense que pugui transferir-se el seu exercici a l'altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Per tant es pot gaudir simultàniament.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Llibre de família o resolució judicial (en cas d’adopció).