Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Lactància de fill menor de 12 mesos (gaudi acumulat)

“El permís té una durada d'una hora diària d'absència o reducció fins que el menor o la menor compleix dotze mesos. En cas de part, adopció, guarda amb finalitat d'adopció o acolliment múltiple el temps corresponent s’incrementarà proporcionalment.”

Aquest permís es pot gaudir de manera acumulada en jornades completes.

Normativa

Estatal
- Art. 48.f.2n paràgraf del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, modificat pel Reial decret legislatiu 6/2019, d1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

Autonòmica
- Art. 44.1.a del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 10 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

De manera acumulada en jornades completes.

L’acumulació en jornades completes serà pel temps corresponent des del moment de la sol·licitud fins que el menor o la menor compleix dotze mesos.

En cas de part, adopció, guarda amb finalitat d'adopció o acolliment múltiple el temps corresponent s’incrementarà proporcionalment.

El permís es pot gaudir immediatament després que finalitzi el permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu (16 setmanes com a mínim) o una vegada que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats.

Termini màxim per resoldre
10 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Aquest permís es pot gaudir immediatament després que finalitzi el permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu.

Aquest és un dret individual dels funcionaris, sense que pugui transferir-se el seu exercici a l'altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Per tant es pot gaudir simultàniament.

Aquest permís és compatible amb la reducció de jornada per raons de guarda legal.

No és possible compatibilitzar el permís de lactància acumulada amb una excedència, una llicència per assumptes propis (sense sou) o d’altres de similars, mentre el fill sigui menor de 12 mesos, atès que durant una excedència no es té dret a gaudir d’aquest permís.

Per tant, en cas de sol·licitar una d’aquestes situacions abans que l’infant compleixi els 12 mesos, si ja s’ha gaudit d’un permís de lactància acumulada calculat fins a aquesta edat, es tramitarà el reintegrament dels havers abonats indegudament.

També el pot exercir el personal funcionari interí o el personal laboral temporal, si bé per calcular la durada del permís s’ha de tenir en compte la data prevista de finalització de la interinitat o la relació laboral. En el cas que aquesta finalització es produeixi abans de la data prevista, es tramitarà el reintegrament dels havers abonats indegudament.


Criteris

S'acumula en jornades completes, pel temps proporcional en funció del moment en què es demani. Per tant, s'ha d'acumular el temps corresponent i obtenir el càlcul de les jornades completes que corresponguin.

Criteris per al càlcul:

Per obtenir el nombre de dies que es poden acumular, s’ha de tenir en compte el nombre de dies efectius de feina des del moment de la sol·licitud del permís, o del dia que la persona interessada indiqui en la sol·licitud, fins que el menor o la menor faci 12 mesos. A raó d'1 hora per dia obtindrem el temps corresponent. A aquest nombre d’hores s’haurà d’aplicar el factor multiplicador en cas de part múltiple.

Un cop obtingut el nombre d’hores s’haurà de dividir per 7,5, o les hores que estiguin obligats a realitzar diàriament en el supòsit de reducció de jornada (normalment fins que el menor compleixi un any el personal funcionari fa una jornada de 6,5 ja que aquesta reducció d'una hora no implica reducció de retribucions) o jornades i horaris especials, per tal d’obtenir el nombre de jornades completes. Aquest permís és compatible amb la reducció de jornada per raons de guarda legal.

Exemple de com calcular el permís de lactància acumulada:

Dades del supòsit:

Una funcionària que no ha gaudit de les seves vacances anuals (22 dies) ni dels seus assumptes propis (6 dies) té una filla el dia 25/03/2021. Passades 16 setmanes (112 dies naturals) finalitza el permís per naixement per a la mare biològica el 14/07/2021 inclòs.

La funcionària sol·licita gaudir el permís de lactància acumulada una vegada esgotat el permís per naixement per a la mare biològica. ¿En quina data s’ha d'incorporar al seu lloc de feina?

Si finalitza el permís per naixement per a la mare biològica el 14/07/2021, això suposa que ha de treballar 169 dies efectius (li restam els caps de setmana i els festius) fins el dia abans en el qual la seva filla compleixi 12 mesos d'edat (25/03/2022).

Als 169 dies se li han de restar 28 dies (22 de vacances i 6 d'assumptes propis, atès que no els ha gaudit), també un dissabte recuperable (01/05/2021) i els dies 24 i 31 de desembre, la qual cosa dóna un resultat de 138 dies, els quals s’han de dividir per la jornada que en aquest període ha de prestar la funcionària (6'5 hores ja que té una hora de reducció diària fins que el menor compleixi un any).

Això dóna un resultat de 22 dies (hàbils) de lactància acumulada, per la qual cosa la funcionària s’hauria d'incorporar al seu lloc de treball el dia 14/08/2021, però com que es dissabte, s'incorporarà el dia 16/08/2021.

Criteris general de gaudi en les reducció de jornada

Tindrà la consideració d’inici i final de la jornada la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

La jornada reduïda es computarà com a jornada completa a l'efecte de reconeixement d'antiguitat i de cotitzacions en el règim de protecció social.

La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari que ha estat objecte de reducció.


Regles especials

Vacances: si un cop concedides o assenyalades, la persona funcionària es troba en situació de poder gaudir del permís per lactància acumulada, i ha de començar el període de gaudi, tindrà dret a la substitució del període concedit per un altre període de vacances en data distinta encara que s'hagi acabat l'any natural al qual corresponguin.

Inici

a) El període de gaudi es pot efectuar en qualsevol moment a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu, i fins que la menor tengui 12 mesos, sense possibilitat de fraccionar.

b) En cas de no tenir intenció de gaudir-lo a continuació del permís per naixement per a la mare biològica, sinó d’iniciar-ne el gaudi més endavant:

-S’ha de comunicar i sol·licitar de forma prèvia a la unitat de personal, malgrat s’hagi d’iniciar en un moment posterior (a més, s’ha de tenir en compte que la durada d’aquest permís ja no és la dels dies que hem calculat des de la finalització del permís per naixement per a la mare biològica, sinó del temps proporcional).

-Si al llarg del permís de lactància acumulada s’opta per canviar a la modalitat de gaudi diari, s’haurà de recalcular el temps que pugui correspondre.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Llibre de família o resolució judicial o administrativa (en cas d’adopció, guarda o acolliment).