Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

JORNADA I HORARI

Jornada

A partir de l’1 de juliol de 2012, la jornada general de treball per al personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret llei és de trenta-set hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual, sens perjudici de l’existència de jornades especials.

Horari

El Consell de Govern ha de determinar, de conformitat amb la jornada general de 37,5 hores, els horaris generals i especials de cada col·lectiu.

Normativa

Estatal

Disposició addicional 71 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2012.

Autonòmica

Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2012, pel qual s’aprova la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la CAIB representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals (BOIB núm. 80, de 2 de juny), modificat per l'Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015 (BOIB núm. 178, de 5 de desembre).

Decret 35/2014, d’1 d’agost, mitjançant el qual es regulen la jornada i els horaris general i especials del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.


Art. 39 i 40 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d’entrades i sortides, el compliment de l’horari i les justificacions de les absències.

Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari.

Conceptes

Jornada: nombre d’hores de treball efectiu que s’ha de fer en un determinat còmput de temps, que pot ser anual, mensual o setmanal (fins i tot diari).

S’ha establert la jornada en 37,5 hores. Per regla general, la jornada es distribueix, a l’efecte de còmput, mensualment i de manera regular.

Horari: distribució d’aquest nombre d’hores al llarg del còmput del temps, és a dir, entre els dies laborables. S’han establert dos tipus d’horari:

General

Especials

Horari general

La jornada setmanal s’ha de fer amb caràcter general de dilluns a divendres en règim d’horari flexible amb una part fixa d’horari.

Part fixa:

De concurrència obligatòria (mínim 5 hores)

De les 9.00 a les 14.00 hores

Part flexible:

Amb caràcter general es distribueix a voluntat del personal.

Entrada: entre les 7.30 i les 9.00 h

Sortida: entre les 14.00 h i les 16.30 h

Quan es produeixin retards en l’hora d’entrada o sortida, per causes justificades, a l’efecte de còmput, es considerarà que l’horari ha estat de 8 a 15.30 h.

No obstant l'anterior, a l'efecte de la introducció de la incidència al mòdul de control horari la sortida s'ha de marcar a les 15.00 hores (ja que el sistema informàtic incorpora automàticament els 30 minuts a compensar en formació i altres actuacions d’acord amb el punt 10 de la Instrucció 1/2017). Vegeu fitxa de control d’entrades i sortides i de compliment horari.

Horaris especials

Per als col·lectius que exerceixen l’activitat laboral o professional en circumstàncies especials, la determinació de la jornada i de l’horari, que tindran la consideració d’especials i que, en tot cas, serà de 37,5 hores setmanals, requereix una regulació específica que el Consell de Govern determina mitjançant el Decret 35/2014.

Excepcionalment, per a determinats col·lectius, quan les circumstàncies professionals ho justifiquin, la jornada setmanal podrà ser d’un màxim de 48 hores, inclosos els serveis extraordinaris, sempre que no se superi el màxim de la jornada ordinària en còmput anual, amb els límits que estableix el Decret 35/2014 i la resta de normativa aplicable.