Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada


L'entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012 suposà un intent homogeneïtzador del règim de permisos, llicències i vacances en les administracions de tot l'Estat espanyol i per a tot el personal, laboral i funcionari, amb la finalitat de racionalitzar la despesa de personal.


La nova redacció de l'article 48 de l'EBEP (Actualment TREBEP)  introduïda pel RDL 20/2012 modificà el règim de permisos dels funcionaris en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que passa de ser un article de mínims que habilitava les comunitats autònomes per ampliar els permisos i la forma de gaudir-los a constituir una llista tancada i de màxims.


A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Decret llei 5/2012, modificat pel Decret llei 10/2012, cercà la unificació del règim de permisos dels empleats públics al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


S'ha de tenir en compte que la normativa existent s'entén en vigor sempre que no vagi en contra de les noves modificacions legislatives.


El Pla de Qualitat dels Recursos Humans va preveure la possibilitat de tenir accés a tota la informació relativa a permisos, llicències i jornada laboral a través del portal del personal. La finalitat d'aquestes fitxes és que tots els empleats públics puguin accedir a la informació relativa a la regulació dels permisos, llicències i jornada laboral, així com també a obtenir-ne una interpretació normalitzada.