Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Indisposició

Es tracta de situacions d'absència per una simple indisposició o un accident que no donen lloc a una incapacitat transitòria.

 

Normativa

Estatal

- Disposició addicional 38 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2013.

-Article 3 de l'ordre HAP2802/2012.

Autonòmica

-Acord de Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 (BOIB núm. 155, de 10 de desembre) que, entre altres qüestions, ratifica l'Acord de 30 de setembre de 2016 (BOIB 125, d'1 d'octubre) que determina les situacions excepcionals en les quals es reconeix un complement econòmic de com a màxim 100%.

-Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o al òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències (punts 17 i 18)

Efectes retributius

1) La disposició addicional 38 de la LPGE per al 2013 disposa que l'absència del treball per causa de malaltia o accident que no doni lloc a IT comportarà l'aplicació del descompte en la nòmina que es preveu en la situació d'IT, en els terminis i en les condicions que cada administració pública estableixi per al seu personal.

2) En els casos de falta d'assistència o necessitat sobrevinguda d'absentar-se de la feina, que no doni lloc a una situació d'IT, la normativa preveu el següent:

Personal funcionari CAIB:

INDISPOSICIONS

-Indisposició fins a 4 dies dins l’any natural dels qual 3 podran ser consecutius (Punt 18.a de la Instrucció 1/2017) No es produirà cap descompte en nòmina, sempre que es justifiqui adequadament.

- A partir del 5è dia/any (o 4rt si és consecutiu) d’indisposició/any natural. Complementació retribucions fins el 50%. (Punt 18.b.1de la Instrucció 1/2017)

Excepcions (dret a percebre un complement econòmic d’un 50%, fins a arribar al 100 % de les retribucions): Punt 18.b.2 de la Instrucció 1/2017

1. Les que impliquin una intervenció quirúrgica o hospitalització, encara que la intervenció quirúrgica o l’hospitalització tinguin lloc en un moment posterior, sempre que correspongui al mateix procés patològic i no hi hagi hagut interrupció. A l’efecte de determinar aquesta situació, només es considerarà com a intervenció quirúrgica la que derivi de tractaments que estiguin inclosos en la cartera bàsica de serveis dels sistema nacional de salut.

2. El processos que impliquin tractaments de radioteràpia o de quimioteràpia, o tractaments de naturalesa anàloga

3. Els processos que tinguin l’inici durant l’estat de gestació, encara que no suposin una situació de risc durant l’embaràs o de risc durant la lactància.
4. Les derivades de contingències comunes per una malaltia greu que impossibiliti el desenvolupament normal de la prestació del servei. A aquest efecte, s’entendran com a malaltia greu les baixes iguals o superiors a cinc dies.

5. Les que afectin empleades públiques víctimes de violència de gènere i que derivin d’aquesta situació.


La gestió de les indisposicions al mòdul de vacances, permisos i llicències serà la següent:

A) Indisposició de fins al 4rt dia dins l'any natural, de les quals només 3 podran ser consecutius on no operarà cap descompte de nòmina, la persona afectada haurà de sol·licitar el permís tipus INDIS4. (Punt 18.a de la Instrucció 1/2017)


B) Indisposició quan superen els límits anteriors (a partir del 5è dia o del 4rt si es consecutiu):

b.1 Supòsit general: 18.b.1de la Instrucció 1/2017

La persona afectada haurà de sol·licitar el permís tipus INDIS als efectes del mòdul de permisos i de control horari.

b.2 Situacions excepcionals: Punt 18.b.2 de la Instrucció 1/2017

Si la persona afectada es troba en un dels supòsits excepcionals esmentats anteriorment (dret a percebre el 100% de les retribucions), la persona afectada també haurà de sol·licitar el permís tipus INDIS., si bé haurà de justificar la circumstància generadora de l'excepció.

Observacions

- No hi pot haver indisposicions de més de tres dies seguits (descomptin o no descomptin) perquè el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social (RDLeg 8/2015) obliga a presentar la baixa per IT a partir del quart dia.

-Les indisposicions amb 100% de retribucions són 4 dies per tot l'any, d’aquests 4 dies fins a 3 consecutius son indisposició i no requereix rebut de baixa mèdica per IT (encara que s’han de justificar), però si són 4 consecutives es requereix la baixa d'IT i ja no es tractarà d’indisposició.

-Es bonificaran amb el 100% de retribucions els quatre primers dies anuals d'indisposició que no estiguessin ja bonificats per enquadrar-se en algun dels supòsits especials que ja tenien dret a la complementació de retribucions.

- Si es produeix la necessitat d'abandonar el lloc de feina per indisposició, l'absència per la resta d'hores s'entendrà justificada, de conformitat amb l'article 11.j) del Decret Llei 5/2012 amb l'aportació del justificant d'assistència al metge o declaració responsable en el seu cas. En aquest cas, a l'efecte de compliment de l'horari i de la jornada de treball, es considerarà horari treballat la franja horària que va des de les 8:00 h fins a les 15:00h, o la que correspongui al personal amb horari especial (HE).