Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Incapacitat temporal

S'ha d'entendre com a situació d'incapacitat temporal la que es defineix com a tal en la normativa reguladora dels

diferents règims de la seguretat social.

Aquesta normativa requereix l'existència d'una malaltia o d'un accident que impedeixi l'assistència al treball,

i una assistència sanitària, la qual cosa implica un comunicat mèdic de baixa.

Normativa

Estatal

- Art. 9 del Reial decret llei 20/2012.

Autonòmica

-Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre de 2016 pel qual es modifica l'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100 % de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas.

-Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 5 de desembre de 2016 relatiu al calendari de recuperació de drets perduts pel personal funcionari d'aquest àmbit.

Efectes retributius

Personal de règim general

1. Contingències professionals (inclou malalties professionals i accidents laborals), es complementarà fins al 100% de les retribucions que es percebin el mes anterior des del 1r dia.

 

2. Contingències comunes:
a) si la baixa és igual o superior a cinc dies, es complementarà fins al 100% de les retribucions que es percebin el mes anterior des del 1r dia.
b) si la baixa és inferior a cinc dies:
-Es complementarà fins al 50% de les retribucions que es percebin el mes anterior des del 1r fins al 3r dia.

-Es complementarà fins al 75% de les retribucions que es percebin el mes anterior el 4r dia de la baixa.

c) si la baixa és una de les excepcions que preveu l'Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre de 2016, es complementarà fins al 100% de les retribucions que es percebin el mes anterior des del 1r dia.

En els supòsits següents:

1. Les que impliquin una intervenció quirúrgica o hospitalització, encara que la intervenció quirúrgica o l'hospitalització tinguin lloc en un moment posterior, sempre que correspongui al mateix procés patològic i no hi hagi hagut interrupció. A l'efecte de determinar aquesta situació, només es considerarà com a intervenció quirúrgica la que derivi de tractaments que estiguin inclosos en la cartera bàsica de serveis dels sistema nacional de salut.

2. El processos que impliquin tractaments de radioteràpia o de quimioteràpia, o tractaments de naturalesa anàloga.

3. Els processos que tinguin l'inici durant l'estat de gestació, encara que no suposin una situació de risc durant l'embaràs o de risc durant la lactància.

4. Les derivades de contingències comunes per una malaltia greu que impossibiliti el desenvolupament normal de la prestació del servei. A aquest efecte, s'entendran com a malaltia greu les baixes iguals o superiors a cinc dies.

5. Les que afectin empleades públiques víctimes de violència de gènere i que derivin d'aquesta situació.

 

Personal MUFACE

En les situacions d'incapacitat temporal (excepte en els supòsits que s'estableixen en el punt 1.b anterior) els funcionaris tenen els drets econòmics següents:

 

a. Durant els primers noranta dies, a les retribucions que s'estableixen en la normativa vigent (vegeu els punts anteriors).

b. A partir del dia nonagèsim primer percebran:

 

-Les retribucions bàsiques i, si s'escau, la prestació per fill a càrrec + 25% complementàries.

 

-Un subsidi per incapacitat temporal a càrrec de MUFACE.

La quantia del subsidi és fixa i invariable, mentre no s'extingeixi, i serà la més alta de les dues quantitats següents:

 

  • El 80% de les retribucions bàsiques meritades (sou, triennis i grau, si s'escau), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de la llicència.
  • El 75% de les retribucions complementàries meritades en el tercer* mes de la llicència.
  • L' import del subsidi íntegre calculat així no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de llicència.
  • Si la quantia del subsidi resulta superior, l'import es reduirà en la quantia que excedeixi.
Observacions

- Obligació de presentar el comunicat mèdic de baixa des del primer dia, com també els comunicats de confirmació o, si s'escau, el comunicat mèdic d'alta, expedits per un metge competent.

- Pel que fa a les situacions excepcionades per l'Acord de Consell de Govern de 9 de novembre de 2012, s'ha d'acreditar la concurrència de les circumstàncies que han generat l'excepció mitjançant un informe mèdic o de l'hospitalització.

- La determinació de la data d'inici de la IT serà la que consigna el comunicat mèdic de baixa.

- Pel que fa al còmput dels terminis, quan no es tracti d'un nou procés d'IT, sinó d'una recaiguda de la mateixa patologia amb tractaments mèdics periòdics, no es considerarà com a 1r dia d'IT el que correspongui a cada un dels períodes de recaiguda, sinó que es continuarà el còmput del termini a partir del darrer dia de baixa del període d'IT anterior.

- Si el període de vacances coincideix amb una incapacitat o amb el permís de lactància acumulada, es tendrà dret a gaudir de les vacances en una data distinta, encara que s'hagi acabat l'any natural al qual corresponguin (art. 59 de la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva, i jurisprudència del TJUE).

Justificació

Certificat mèdic de baixa.

Informe mèdic quan també s'hagin de justificar les circumstàncies generadores de l'excepció.