Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Hores extraordinàries (personal laboral)

Normativa

Autonòmica

-Art. 91 Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 29 de juny de 2012 pel qual es ratifica l’Acord, de dia 15 de juny de 2012, de la Comissió Paritària per a la interpretació, l’estudi, la vigilància, la conciliació i l’arbitratge del IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre jornada de treball i flexibilitat horària.

-Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries (BOIB Núm 37 - 15/març/2022).

Regula el tractament de les hores extraordinàries efectuades pel personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

-La realització d’hores extraordinàries té caràcter voluntari i ha de realitzar-se de mutu acord entre la persona treballadora i l’Administració, i s’ha de donar compte al Comitè d’Empresa.

-S’ha de tenir en compte les excepcions previstes en la legislació vigent.

-Sempre que l’organització del treball ho permeti, les hores extraordinàries, envers de ser remunerades, podran ser compensades amb temps de descans, equivalent a dues hores per cada hora realitzada.


Excepcions:

― Personal laboral adscrit al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears i personal laboral que faci tasques per al Gabinet de la Presidència per raó d'actes i esdeveniments lligats a l'activitat institucional, administrativa i protocol·lària d'aquest Gabinet.

― Personal laboral de la Conselleria de Presidència que presta serveis al palau de Marivent.

― Personal laboral de la categoria professional d'auxiliar tècnic/a educatiu/iva adscrit a la Conselleria d'Educació i Universitat amb contracte a temps complet.

― Personal de l'entitat pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d'emergències.

― Personal de moviment i personal de serveis tècnics i mecànics de l'entitat pública Serveis Ferroviaris de Mallorca en ocasió de la prestació de serveis especials que no tenguin la consideració de serveis ordinaris o per raó de la concurrència de situacions que puguin afectar la regularitat del servei públic ferroviari.

― Professorat del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears per impartir cursos de formació contínua i formació professional per a l'ocupació.

― Personal laboral adscrit al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en relació amb les tasques en el marc del Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2020.

― Personal laboral de Ports de les Illes Balears en els supòsits següents: personal de ports de gestió directa que hagi de prestar serveis fora de l'horari o la jornada habitual de feina per complicacions derivades d'operatives de vaixells, motius d'emergència i tasques de control i vigilància d'activitats puntuals de tercers en l'àmbit portuari, així com el personal de les oficines centrals en relació amb les incidències amb els sistemes de reserves en línia i activitats no estructurals, com l'assistència a fires nàutiques o altres tasques de representació, i les tasques que, tot i ser estructurals, demanden puntualment càrregues extraordinàries de feina, com la tramitació de concessions administratives derivades de l'aplicació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i les obres excepcionals de consolidació de ports derivades de les mancances d'inversió dels darrers anys de crisi.

― Personal laboral adscrit a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius que es designi per dur a terme cada un dels projectes d'execució del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023.

― Personal de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), en els supòsits següents:

a) Personal amb tasques de direcció, gestió i execució en emergències.

b) Personal amb tasques relatives a la prevenció i extinció d'incendis forestals, gestió forestal, espais naturals i espais recreatius, en relació amb els serveis prestats que excedeixen el nombre de serveis prevists en el Conveni col·lectiu de l'entitat, retribuïts en la relació de llocs de treball per mitjà de les retribucions complementàries de dedicació especial, d'horari especial i de perillositat, d'acord amb les quanties establertes en el Conveni col·lectiu corresponent.

― Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que es mobilitzi per part del director del pla de protecció civil activat, des del nivell 2, per fer tasques de suport a la intervenció, de control de la situació, de protecció, i de recuperació i restabliment dels danys produïts a causa d'una emergència de protecció civil.

― Personal laboral adscrit a les oficines d'atenció al públic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears durant el mesos d'octubre, novembre i desembre de cada any.

― Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que du a terme tasques per pal·liar els efectes derivats de la situació ocasionada pel COVID-19.

― Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que dugui a terme tasques relacionades amb la planificació, la preparació, la redacció i l'aprovació de projectes, inclosos els projectes d'execució de qualsevol tipus, que s'hagin de finançar amb qualsevol dels fons esmentats en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

― Personal laboral de l'Institut Balear de l'Habitatge que du a terme tasques relacionades amb la promoció, l'adquisició i l'adjudicació d'habitatges en règim de lloguer.

― Personal de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears en els supòsits següents:

a. Personal que presta serveis a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

b. Personal tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic.

 
Normativa

Autonòmica

-Art. 91 Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 29 de juny de 2012 pel qual es ratifica l’Acord, de dia 15 de juny de 2012, de la Comissió Paritària per a la interpretació, l’estudi, la vigilància, la conciliació i l’arbitratge del IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre jornada de treball i flexibilitat horària.

-Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries (BOIB Núm 37 - 15/març/2022).
Regula el tractament de les hores extraordinàries efectuades pel personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

-La realització d’hores extraordinàries té caràcter voluntari i ha de realitzar-se de mutu acord entre la persona treballadora i l’Administració, i s’ha de donar compte al Comitè d’Empresa.

-S’ha de tenir en compte les excepcions previstes en la legislació vigent.

-Sempre que l’organització del treball ho permeti, les hores extraordinàries, envers de ser remunerades, podran ser compensades amb temps de descans, equivalent a dues hores per cada hora realitzada.


Excepcions:

― Personal laboral adscrit al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears i personal laboral que faci tasques per al Gabinet de la Presidència per raó d'actes i esdeveniments lligats a l'activitat institucional, administrativa i protocol·lària d'aquest Gabinet.

― Personal laboral de la Conselleria de Presidència que presta serveis al palau de Marivent.

― Personal laboral de la categoria professional d'auxiliar tècnic/a educatiu/iva adscrit a la Conselleria d'Educació i Universitat amb contracte a temps complet.

― Personal de l'entitat pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d'emergències.

― Personal de moviment i personal de serveis tècnics i mecànics de l'entitat pública Serveis Ferroviaris de Mallorca en ocasió de la prestació de serveis especials que no tenguin la consideració de serveis ordinaris o per raó de la concurrència de situacions que puguin afectar la regularitat del servei públic ferroviari.

― Professorat del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears per impartir cursos de formació contínua i formació professional per a l'ocupació.

― Personal laboral adscrit al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en relació amb les tasques en el marc del Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2020.

― Personal laboral de Ports de les Illes Balears en els supòsits següents: personal de ports de gestió directa que hagi de prestar serveis fora de l'horari o la jornada habitual de feina per complicacions derivades d'operatives de vaixells, motius d'emergència i tasques de control i vigilància d'activitats puntuals de tercers en l'àmbit portuari, així com el personal de les oficines centrals en relació amb les incidències amb els sistemes de reserves en línia i activitats no estructurals, com l'assistència a fires nàutiques o altres tasques de representació, i les tasques que, tot i ser estructurals, demanden puntualment càrregues extraordinàries de feina, com la tramitació de concessions administratives derivades de l'aplicació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i les obres excepcionals de consolidació de ports derivades de les mancances d'inversió dels darrers anys de crisi.

― Personal laboral adscrit a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius que es designi per dur a terme cada un dels projectes d'execució del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023.

― Personal de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), en els supòsits següents:

a) Personal amb tasques de direcció, gestió i execució en emergències.

b) Personal amb tasques relatives a la prevenció i extinció d'incendis forestals, gestió forestal, espais naturals i espais recreatius, en relació amb els serveis prestats que excedeixen el nombre de serveis prevists en el Conveni col·lectiu de l'entitat, retribuïts en la relació de llocs de treball per mitjà de les retribucions complementàries de dedicació especial, d'horari especial i de perillositat, d'acord amb les quanties establertes en el Conveni col·lectiu corresponent.

― Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que es mobilitzi per part del director del pla de protecció civil activat, des del nivell 2, per fer tasques de suport a la intervenció, de control de la situació, de protecció, i de recuperació i restabliment dels danys produïts a causa d'una emergència de protecció civil.

― Personal laboral adscrit a les oficines d'atenció al públic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears durant el mesos d'octubre, novembre i desembre de cada any.

― Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que du a terme tasques per pal·liar els efectes derivats de la situació ocasionada pel COVID-19.

― Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que dugui a terme tasques relacionades amb la planificació, la preparació, la redacció i l'aprovació de projectes, inclosos els projectes d'execució de qualsevol tipus, que s'hagin de finançar amb qualsevol dels fons esmentats en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

― Personal laboral de l'Institut Balear de l'Habitatge que du a terme tasques relacionades amb la promoció, l'adquisició i l'adjudicació d'habitatges en règim de lloguer.

― Personal de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears en els supòsits següents:


a. Personal que presta serveis a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

b. Personal tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic.

 
Normativa

Autonòmica

-Art. 91 Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 29 de juny de 2012 pel qual es ratifica l’Acord, de dia 15 de juny de 2012, de la Comissió Paritària per a la interpretació, l’estudi, la vigilància, la conciliació i l’arbitratge del IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre jornada de treball i flexibilitat horària.

-Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2022 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries (BOIB Núm 37 - 15/març/2022).
Regula el tractament de les hores extraordinàries efectuades pel personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

-La realització d’hores extraordinàries té caràcter voluntari i ha de realitzar-se de mutu acord entre la persona treballadora i l’Administració, i s’ha de donar compte al Comitè d’Empresa.

-S’ha de tenir en compte les excepcions previstes en la legislació vigent.

-Sempre que l’organització del treball ho permeti, les hores extraordinàries, envers de ser remunerades, podran ser compensades amb temps de descans, equivalent a dues hores per cada hora realitzada.


Excepcions:

― Personal laboral adscrit al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears i personal laboral que faci tasques per al Gabinet de la Presidència per raó d'actes i esdeveniments lligats a l'activitat institucional, administrativa i protocol·lària d'aquest Gabinet.

― Personal laboral de la Conselleria de Presidència que presta serveis al palau de Marivent.

― Personal laboral de la categoria professional d'auxiliar tècnic/a educatiu/iva adscrit a la Conselleria d'Educació i Universitat amb contracte a temps complet.

― Personal de l'entitat pública Gestió d'Emergències de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d'emergències.

― Personal de moviment i personal de serveis tècnics i mecànics de l'entitat pública Serveis Ferroviaris de Mallorca en ocasió de la prestació de serveis especials que no tenguin la consideració de serveis ordinaris o per raó de la concurrència de situacions que puguin afectar la regularitat del servei públic ferroviari.

― Professorat del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears per impartir cursos de formació contínua i formació professional per a l'ocupació.

― Personal laboral adscrit al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en relació amb les tasques en el marc del Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2020.

― Personal laboral de Ports de les Illes Balears en els supòsits següents: personal de ports de gestió directa que hagi de prestar serveis fora de l'horari o la jornada habitual de feina per complicacions derivades d'operatives de vaixells, motius d'emergència i tasques de control i vigilància d'activitats puntuals de tercers en l'àmbit portuari, així com el personal de les oficines centrals en relació amb les incidències amb els sistemes de reserves en línia i activitats no estructurals, com l'assistència a fires nàutiques o altres tasques de representació, i les tasques que, tot i ser estructurals, demanden puntualment càrregues extraordinàries de feina, com la tramitació de concessions administratives derivades de l'aplicació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i les obres excepcionals de consolidació de ports derivades de les mancances d'inversió dels darrers anys de crisi.

― Personal laboral adscrit a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius que es designi per dur a terme cada un dels projectes d'execució del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023.

― Personal de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), en els supòsits següents:

a) Personal amb tasques de direcció, gestió i execució en emergències.

b) Personal amb tasques relatives a la prevenció i extinció d'incendis forestals, gestió forestal, espais naturals i espais recreatius, en relació amb els serveis prestats que excedeixen el nombre de serveis prevists en el Conveni col·lectiu de l'entitat, retribuïts en la relació de llocs de treball per mitjà de les retribucions complementàries de dedicació especial, d'horari especial i de perillositat, d'acord amb les quanties establertes en el Conveni col·lectiu corresponent.

― Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que es mobilitzi per part del director del pla de protecció civil activat, des del nivell 2, per fer tasques de suport a la intervenció, de control de la situació, de protecció, i de recuperació i restabliment dels danys produïts a causa d'una emergència de protecció civil.

― Personal laboral adscrit a les oficines d'atenció al públic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears durant el mesos d'octubre, novembre i desembre de cada any.

― Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que du a terme tasques per pal·liar els efectes derivats de la situació ocasionada pel COVID-19.

― Personal laboral de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que dugui a terme tasques relacionades amb la planificació, la preparació, la redacció i l'aprovació de projectes, inclosos els projectes d'execució de qualsevol tipus, que s'hagin de finançar amb qualsevol dels fons esmentats en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

― Personal laboral de l'Institut Balear de l'Habitatge que du a terme tasques relacionades amb la promoció, l'adquisició i l'adjudicació d'habitatges en règim de lloguer.

― Personal de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears en els supòsits següents:


a. Personal que presta serveis a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

b. Personal tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic.

― Personal responsable de manteniment de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel.

― Personal de la Fundació Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears en els supòsits següents:

a. Personal auxiliar tècnic de farmàcia de la Residència i Centre de Dia Can Raspalls en relació amb les tasques de suport als serveis de farmàcia de les residències i centres de dia Can Blai i Can Serra.

b. Personal amb relació amb les tasques relatives als serveis de salut mental i amb la tutela de les persones incapacitades judicialment a les Illes Balears.

c. Personal amb la categoria professional de governant/a.

d. Personal que presta serveis en les residències i centres de dia de Can Blai, Can Raspalls i Sa Serra a l'illa d'Eivissa.

e. Personal que presta serveis en la Residència i Centre de Dia Son Güells de Palma.

f. Personal del Departament de Gestió en relació, exclusivament, amb els serveis prestats a conseqüència de la integració del Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes (APROP) en la Fundació, de l'1 de març al 31 de juliol de 2022.