Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Hores extraordinàries (personal laboral)

Normativa

Autonòmica

-Art. 91 Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 29 de juny de 2012 pel qual es ratifica l’Acord, de dia 15 de juny de 2012, de la Comissió Paritària per a la interpretació, l’estudi, la vigilància, la conciliació i l’arbitratge del IV Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre jornada de treball i flexibilitat horària.

-Acord del Consell de Govern de 10 d'octubre de 2018 (BOIB núm. 127, de 13 d'octubre) de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries

Regula el tractament de les hores extraordinàries efectuades pel personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

-La realització d’hores extraordinàries té caràcter voluntari i ha de realitzar-se de mutu acord entre la persona treballadora i l’Administració, i s’ha de donar compte al Comitè d’Empresa.

-S’ha de tenir en compte les excepcions previstes en la legislació vigent.

-Sempre que l’organització del treball ho permeti, les hores extraordinàries, envers de ser remunerades, podran ser compensades amb temps de descans, equivalent a dues hores per cada hora realitzada.


Excepcions:

Personal laboral adscrit al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears i personal laboral que faci tasques per al Gabinet de la Presidència per raó d’actes i esdeveniments lligats a l’activitat institucional, administrativa i protocol·lària d’aquest Gabinet.

Personal laboral de la Conselleria de Presidència que presta serveis al palau de Marivent.

Personal laboral de la categoria professional d’auxiliar tècnic/a educatiu/iva adscrit a la Conselleria d’Educació i Universitat amb contracte a temps complet.

Personal de l’entitat pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d’emergències.

Personal de moviment i personal de serveis tècnics i mecànics de l’entitat pública Serveis Ferroviaris de Mallorca en ocasió de la prestació de serveis especials que no tenguin la consideració de serveis ordinaris o per raó de la concurrència de situacions que puguin afectar la regularitat del servei públic ferroviari.

Personal auxiliar tècnic de farmàcia de la Residència i Centre de Dia Can Raspalls de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb les tasques de suport als serveis de farmàcia de les residències i centres de dia Can Blai i Sa Serra.

Personal de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) en relació, exclusivament, amb les tasques de direcció, gestió i execució en emergències.

Professorat del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears per impartir cursos de formació contínua i formació professional per a l’ocupació.

Personal de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb les tasques relatives als serveis de salut mental i amb la tutela de les persones incapacitades judicialment a les Illes Balears.

Personal laboral adscrit al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en relació amb les tasques en el marc del Pla d’Actuació per a l’Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2020.

Personal de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears que presta serveis de gestió de dependència, fins que s’implanti el nou sistema informàtic de gestió de la dependència i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2018.

Personal de Ports de les Illes Balears adscrit als serveis següents:

El servei de practicatge que hagi de realitzar el personal que presta els seus serveis com a pràctic, patró i/o mariner de l’embarcació del servei fora de l’horari o jornada habitual establerts en la planificació aprovada per complicacions derivades d’operatives dels vaixells.

La prestació dels serveis extraordinaris fora de l’horari o jornada habituals de feina, d’acord amb la planificació aprovada, que hagi de realitzar el personal que presta els seus serveis en els ports comercials per complicacions derivades de les operatives dels vaixells de línies regulars (Ciutadella i Sant Antoni de Portmany) o creuers degudament autoritzats.

La prestació dels serveis extraordinaris fora de l’horari o jornada habituals de feina als ports de gestió directa que es realitzin per prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents i els que es realitzin per motius d’emergència, catàstrofe o calamitat pública.

La prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o jornada habituals de feina per realitzar inspeccions, comprovacions o denúncies relatives a ocupacions de la zona del servei del port en horari nocturn, a partir de les 22 hores, amb motiu d’esdeveniments i activitats de tercers prèviament autoritzats per Ports de les Illes Balears que obliguin a la prolongació de la jornada i que requereixin la presència física de personal al port per realitzar funcions de control i vigilància de l’activitat autoritzada.

Personal de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, amb la categoria professional de governant/a.

Personal tècnic d’emergències sanitàries de l’entitat pública Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears.

Personal adscrit a l’àrea de promoció turística (assistència a fires) de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears en relació només amb les tasques duites a terme durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de març de 2018, ambdós inclosos.

Personal laboral adscrit a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius que es designi per dur a terme cada un dels projectes d’execució del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023.

Personal laboral adscrit a les oficines d’atenció al públic del Servei d’Ocupació de les Illes Balears durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de cada any.

Personal laboral de l’Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que es designi per dur a terme tasques de recuperació i rescabalament dels danys produïts per les fortes pluges produïdes el 9 d’octubre de 2018.