Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Flexibilitat horària addicional per  motiu de l'inici escalonat de les activitats lectives de les filles i fills

«Els òrgans responsables de la gestió de personal flexibilitzaran l’horari fix de la jornada diària per acomodar-lo amb l’inici escalonat de les activitats lectives de filles i fills que s’escolaritzen tant en el primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys) com en el segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys) i el cicle d’educació primària (7 a 14 anys), sempre que sigui compatible amb la naturalesa del lloc de treball i amb les necessitats del servei.»

Normativa

Autonòmica

-Punt 19 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal per la qual es fixen els criteris sobre control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències.

-Punt segon de l’annex de lAcord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari.

Observacions

-La flexibilitat horària està condicionada a les necessitats del servei.

-La utilització de les hores tindrà caràcter recuperable.

-La forma de gaudi serà compatible amb la flexibilitat horària establerta amb caràcter general.

-Podrà afectar a l'inici de la jornada, al final o ambdós.

-S’ha de realitzar diàriament el mínim de jornada establert obligatòriament (5 hores de treball).

- El defecte d’hores haurà de compensar-se durant el mes natural. No obstant això, el defecte del còmput horari es pot compensar en el mes natural immediatament posterior sempre que aquest fet sigui excepcional, no es reiteri en tres mesos consecutius i no superi les quatre hores en còmputs mensuals (d’acord amb el que estableix la Instrucció 1/2017).

Definicions:

S’entén assimilat al fill o filla, el menor o la menor en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment de durada igual o superior a un any.

Així mateix, s’entenen assimilats els fills i filles del cònjuge o de la parella estable.

Sol·licitud
- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model
Justificació

Llibre de família / certificat del centre escolar acreditatiu de l’inici escalonat.

El grau de parentiu i la relació familiar s’ha d’acreditar amb el llibre o els llibres de família, una resolució del Registre de Parelles Estables de les Illes Balears, una certificació del Registre Civil, o bé amb la inscripció en qualsevol registre públic que acrediti el fet causant.

Compatibilitat de la flexibilitat horària addicional per motiu de l'inici escalonat de les activitats lectives de les filles i fills amb les reduccions de jornada

Les reduccions de jornada es poden compatibilitzar amb la flexibilitat horària addicional per motius de l’inici escalonat de les activitats lectives de les filles i fills, la qual cosa incideix sobre el control del compliment horari.

Criteris de compatibilitat d'acord amb la Instrucció 1/2013:

1) Reducció voluntària de jornada:

Es pot gaudir en la part fixa (de 9.00 a 14.00 hores). Aquesta modalitat de reducció és incompatible amb les reduccions de jornada que es preveuen en els articles 48 i 49 de l'EBEP.

2) Reducció de jornada per motius de conciliació:

El personal amb reducció de jornada per motius de conciliació podrà sol·licitar la flexibilitat horària addicional en la part fixa que resulti de l'aplicació de la reducció de la jornada corresponent.

Termini màxim per resoldre
Deu dies
Efectes del silenci
Estimatori