Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Flexibilitat horària addicional per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral

"Independentment de la flexibilitat horària establerta amb caràcter general, sempre que les necessitats del servei ho permetin, el personal funcionari al qual li és d’aplicació aquest acord, tindrà dret a una hora de flexibilitat horària addicional en els següents supòsits:

-Cura de fills menors de 14 anys.

-Cura de fills amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

-Cura de cònjuge, parella de fet o familiar fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat, o d’una persona a càrrec directe amb incapacitat física, psíquica o sensorial.

-Per raó de violència de gènere, per fer-ne efectives la protecció i el dret a l’assistència social, sens perjudici dels altres drets que estableix l’article 49 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic".

Normativa

Autonòmica


-Apartat 1 del punt 7 de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

-Punt 19 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal per la qual es fixen els criteris sobre control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències.

-Art. 43 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Observacions

-La flexibilitat horària està condicionada a les necessitats del servei.

-Es podràn autoritzar dues hores addicionals de flexibilitat horària.

Supòsits:

  • Quan tinguin al seu càrrec persones amb discapacitat fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, a fi de conciliar els horaris dels centres educatius ordinaris, d'integració i d'educació especial, dels centres d'habilitació i rehabilitació, dels serveis socials i centres ocupacionals, així com altres centres específics on la persona amb discapacitat rebi atenció.

-Excepcionalment:

  • Es pot autoritzar, amb caràcter personal i com a màxim sis mesos en un període de dos anys, la modificació de l'horari fix en un màxim de dues hores per motius directament relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
  • A més a més, i en relació amb la flexibilitat horària addicional per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral que es regula en l'apartat 1.2 b) del punt setè de I'Acord esmentat, la resolució haurà de determinar els mesos en què es fa us d'aquesta flexibilitat.

-En el supòsit que es sol.liciti la compensació horària trimestral s'ha de reflectir en la resolució d'atorgament. Aquesta compensació, com a norma general, s'ha dedur a terme dins el mateix any natural i s'ha d'iniciar el mes en què es comença a gaudir de la flexibilitat.

-En el supòsit que es sol.licitin més detres mesos seguits de flexibilitat, la compensació ha de ser trimestral pels tres primers mesos i mensual per la resta.

-En el supòsit que es sol.licitin sis mesos seguits de flexibilitat la compensació ha de ser trimestral.


-La resolució que reconegui les flexibilitats establertes en aquest article haurà d’establir-ne la forma de gaudi que, en tot cas:

  • serà compatible amb la flexibilitat horària establerta amb caràcter general.
  • podrà afectar a l'inici de la jornada, al final o ambdós,
  • haurà d'establir l'obligació de prestar serveis com a mínim cinc hores diàries en el supòsit de personal amb jornada completa.

Definicions:

-"Parella de fet": persona que respecte de la persona de referència manté una relació que es pot acreditar a través de la inscripció en un registre públic oficial de parelles de fet.


-"Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o afinitat": mare, pare, fills, pares polítics i cònjuge.

S’entén assimilat al fill o a la filla el menor o la menor en acolliment preadoptiu, o acolliment familiar simple de durada superior a un any.


Així mateix, s’entén assimilat al familiar de primer grau el cònjuge o la parella de fet.


-"Familiar de segon grau en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat": germans, avis, nets; o per afinitat: germans, avis i nets del cònjuge o parella de fet.


-"Cura o atenció directa": relació de dependència que implica convivència.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Llibre de família / certificat mèdic justificatiu

Compatibilitat de la flexibilitat horària amb les reduccions de jornada

Les reduccions de jornada es poden compatibilitzar amb la flexibilitat horària, la qual cosa incideix sobre el control del compliment horari.

Criteris de compatibilitat d'acord amb la Instrucció 1/2013:

1) Reducció voluntària de jornada:
Només es pot gaudir en la part flexible de l'horari general, tot respectant la part fixa.
Aquesta modalitat de reducció és incompatible amb les reduccions de jornada que es prevuen en els articles 48 i 49 de l'EBEP.
2) Reducció de jornada per motius de conciliació:
El personal amb reducció de jornada per motius de conciliació podrà sol·licitar la flexibilitat horària addicional en la part fixa que resulti de l'aplicació de la reducció de la jornada corresponent.

Termini màxim per resoldre

15 dies
Efectes del silenci
Desestimatori