Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Flexibilitat horària addicional per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral

Independentment de la flexibilitat horària establerta amb caràcter general, sempre que les necessitats del servei ho permetin, el personal funcionari al qual li és d'aplicació aquest acord, tindrà dret a una hora o dues hores de flexibilitat horària segons els supòsits que s'indiquen a l'apartat d'observacions.

Normativa

Autonòmica


-Art. 35 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Punt 19 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal per la qual es fixen els criteris sobre control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències.

-Art. 43 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Punts segon, tercer, quart i cinquè de l'annex de l'Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l'adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari.

Observacions

-La flexibilitat horària està condicionada a les necessitats del servei.

-Es podrà autoritzar una hora de flexibilitat horària addicional en els següents supòsits:

  • Cura de fills menors de 14 anys.
  • Cura de fills amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
  • Cura de cònjuge, parella estable o familiar fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat, o d’una persona a càrrec directe amb incapacitat física, psíquica o sensorial.
  • Per raó de violència de gènere, per fer-ne efectives la protecció i el dret a l’assistència social, sens perjudici dels altres drets que estableix l’article 49 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

-Es podran autoritzar dues hores addicionals de flexibilitat horària en els supòsits següents:

  • Quan tinguin al seu càrrec persones amb discapacitat fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, a fi de conciliar els horaris dels centres educatius ordinaris, d'integració i d'educació especial, dels centres d'habilitació i rehabilitació, dels serveis socials i centres ocupacionals, així com altres centres específics on la persona amb discapacitat rebi atenció.
  • Per motius directament relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, els òrgans de personal poden autoritzar excepcionalment, a títol personal, una flexibilitat, la qual no podrà tenir una duració superior als sis mesos dins un període de dos anys, ni ser modificar en més de dues hores l’horari fix.

-La resolució que reconegui les flexibilitats establertes en aquest article haurà d’establir-ne la forma de gaudi que, en tot cas:

  • Serà compatible amb la flexibilitat horària establerta amb caràcter general i amb la flexibilitat establerta en els punts segon, tercer i quart de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari (flexibilitat horària addicional per motius de l’inici escalonat de les activitats lectives de les filles i fills; flexibilitat horària addicional per malaltia de filles o fills menors de 14 anys que els impedeixi assistir al seu centre escolar, segons prescripció mèdica, i flexibilitat de la jornada en còmput anual per als períodes de vacances escolars); així com també amb l’adaptació progressiva de la jornada després de tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i de processos llargs d’incapacitat temporal per malalties greus i que requereixen d’adaptació, previst a l’annex de l’esmentat Acord del Consell de Govern de 13 de setembre.
  • Podrà afectar a l'inici de la jornada, al final o ambdós.
  • Haurà d'establir l'obligació de prestar serveis com a mínim cinc hores diàries en el supòsit de personal amb jornada completa, excepte el que preveu el punt primer de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari (borsa d’hores de fins a un 5 % de la jornada anual). Segons aquest punt primer, les hores es poden acumular en jornades completes sempre que hi hagi una raó justificada per a això, considerant les peculiaritats de la prestació de servei públic. Per a més informació, vegeu la fitxa corresponent a la borsa d’hores de fins a un 5 % de la jornada anual.

El defecte d’hores haurà de compensar-se durant el mes natural, amb caràcter general. No obstant això, el defecte del còmput horari es pot compensar el mes natural immediatament posterior sempre que aquest fet sigui excepcional, no es reiteri en tres mesos consecutius i no superi les quatre hores en còmputs mensuals (d’acord amb el que estableix la Instrucció 1/2017).

Definicions:

-"Parella estable": persona que respecte de la persona de referència manté una relació que es pot acreditar a través de la inscripció en un registre públic oficial de parelles estables de les Illes Balears.


-“Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o afinitat”: mare, pare, fills, filles i pares polítics.

S’entén assimilat al fill o filla, el menor o la menor en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment de durada igual o superior a un any.

Així mateix, s’entenen assimilats als familiars de primer grau el cònjuge o la parella estable, i els fills i filles, mare o pare del cònjuge o de la parella estable.

-“Familiar de segon grau en línia directa o col·lateral per consanguinitat”: germans, germanes, padrins, padrines, i néts i netes; o per afinitat: germans, germanes, padrins, padrines, i néts i netes del cònjuge.

Així mateix, s’entenen assimilats als familiars de segon grau els germans, germanes, padrins, padrines, i néts i netes de la parella estable.


-"Cura o atenció directa": relació de dependència que implica convivència.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Llibre de família / certificat mèdic justificatiu.

El grau de parentiu i la relació familiar s’ha d’acreditar amb el llibre o els llibres de família, una resolució del Registre de Parelles Estables de les Illes Balears, una certificació del Registre Civil, o bé amb la inscripció en qualsevol registre públic que acrediti el fet causant.

Compatibilitat de la flexibilitat horària amb les reduccions de jornada

Les reduccions de jornada es poden compatibilitzar amb la flexibilitat horària, la qual cosa incideix sobre el control del compliment horari.

Criteris de compatibilitat d'acord amb la Instrucció 1/2013:

1) Reducció voluntària de jornada:
Només es pot gaudir en la part flexible de l'horari general, tot respectant la part fixa (de 9.00 a 14.00 hores).
Aquesta modalitat de reducció és incompatible amb les reduccions de jornada que es preveuen en els articles 48 i 49 de l'EBEP.

2) Reducció de jornada per motius de conciliació:
El personal amb reducció de jornada per motius de conciliació podrà sol·licitar la flexibilitat horària addicional en la part fixa que resulti de l'aplicació de la reducció de la jornada corresponent.

Criteris de compatibilitat d’acord amb el punt cinquè de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021:

1) Adaptació progressiva de jornada després de tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i de processos llargs d’incapacitat temporal per malalties greus i que requereixen l’adaptació:

Aquesta adaptació podrà afectar fins a un 25 % de la durada de la jornada diària.

Es gaudirà preferentment en la part flexible de la jornada diària.

Es considerarà com a temps de treball efectiu.

Termini màxim per resoldre

Un mes
Efectes del silenci
Estimatori