Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Flexibilitat horària addicional per malaltia de filles o fills menors de 14 anys que els impedeixi assistir al seu centre escolar, segons prescripció mèdica


«1. Per malaltia d’una filla o un fill menor de 14 anys que li impedeixi assistir al seu centre escolar, i així es prescrigui mèdicament, l’empleat o l’empleada podrà gaudir de fins a cinc dies laborables de flexibilització de l’horari obligatori, sempre que s’hagin esgotat els dies de permís per assumptes particulars de l’any en curs. En tot cas el permís queda condicionat a la seva compatibilitat amb la naturalesa del lloc de treball i amb les necessitats del servei.

2. El límit d’edat de 14 anys s’elevarà fins a l’edat d’escolarització corresponent en el cas de fills o filles discapacitats que assisteixin a centres d’educació especial.

3. Aquest permís podrà gaudir-se de manera alterna o discontínua pel pare o la mare si tots dos treballen, mentre persisteixi el fet causant de la seva concessió, i quan no correspongui el gaudi del permís per cura de fills o filles menors afectats de malaltia greu.»

Normativa

Autonòmica

-Punt 19 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal per la qual es fixen els criteris sobre control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències.

-Punt tercer de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari.

Observacions

-La flexibilitat horària està condicionada a les necessitats del servei.

-La utilització de les hores tindrà caràcter recuperable.

-La forma de gaudi serà compatible amb la flexibilitat horària establerta amb caràcter general.

-Només es pot gaudir si no és aplicable el gaudi del permís per cura de fills o filles menors afectats per malaltia greu.

- Aquesta flexibilitat horària es podrà estendre fins a cinc dies laborables, sempre que s’hagin esgotat els dies de permís per assumptes particulars de l’any en curs.

-S’ha de realitzar diàriament el mínim de jornada establert obligatòriament (5 hores de treball).

- El defecte d’hores haurà de compensar-se durant el mes natural. No obstant això, el defecte del còmput horari es pot compensar en el mes natural immediatament posterior sempre que aquest fet sigui excepcional, no es reiteri en tres mesos consecutius i no superi les quatre hores en còmputs mensuals (d’acord amb el que estableix la Instrucció 1/2017).

Definicions:

S’entén assimilat al fill o filla, el menor o la menor en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment de durada igual o superior a un any.

Així mateix, s’entenen assimilats els fills i filles del cònjuge o de la parella estable.

Sol·licitud
- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model
Justificació

Llibre de família / certificat mèdic justificatiu.

El grau de parentiu i la relació familiar s’ha d’acreditar amb el llibre o els llibres de família, una resolució del Registre de Parelles Estables de les Illes Balears, una certificació del Registre Civil, o bé amb la inscripció en qualsevol registre públic que acrediti el fet causant.

Compatibilitat de la flexibilitat horària addicional per malaltia de filles o fills menors de 14 anys que els impeixi assistir al seu centre escolar amb les reduccions de jornada

Les reduccions de jornada es poden compatibilitzar amb la flexibilitat horària addicional per malaltia de filles o fills menors de 14 anys que els impedeixi assistir al seu centre escolar, segons prescripció mèdica, la qual cosa incideix sobre el control del compliment horari.

Criteris de compatibilitat d'acord amb la Instrucció 1/2013:

1) Reducció voluntària de jornada:

Es pot gaudir en la part fixa (de 9.00 a 14.00 hores). Aquesta modalitat de reducció és incompatible amb les reduccions de jornada que es preveuen en els articles 48 i 49 de l'EBEP.

2) Reducció de jornada per motius de conciliació:

El personal amb reducció de jornada per motius de conciliació podrà sol·licitar la flexibilitat horària addicional en la part fixa que resulti de l'aplicació de la reducció de la jornada corresponent.

Termini màxim per resoldre
Un dia
Efectes del silenci
Estimatori