Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les funcionàries embarassades

"La funcionària embarassada té dret a absentar-se del lloc de treball per realitzar exàmens prenatals i tècniques de preparació al part pel temps necessari per a la seva realització, prèvia justificació de la necessitat que les esmentades tècniques s’han de dur a terme dins de la jornada de treball. Aquest permís s’ha de fer extensiu al cònjuge o parella estable. ”

Normativa

Estatal
- Art. 48.e de Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica

- Art. 44.1.c del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 7 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

El temps necessari per a la seva realització.

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

S’ha de justificar prèviament la necessitat de dur a terme les esmentades tècniques dins la jornada de treball.

Aquest dret permís s'ha de fer extensió al cònjuge o parella estable.

Definicions:

"Parella estable": persona que respecte de la persona de referència manté una relació que es pot acreditar a través de la inscripció en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

- Document justificatiu previ de la necessitat de fer-les dins la jornada de treball i document justificatiu final d’assistència a les sessions.

- El grau de parentiu i la relació familiar s'ha d'acreditar amb el llibre o els llibres de família, una resolució del Registre de Parelles Estables de les Illes Balears, una certificació del Registre Civil, o bé amb la

- Inscripció en qualsevol registre públic que acrediti el fet causant.