Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les empleades públiques i del seu cònjuge

"El personal funcionari tindrà dret a absentar-se del lloc de treball per realitzar exàmens prenatals i tècniques de preparació al part pel temps necessari per a la seva realització, prèvia justificació de la necessitat que les esmentades tècniques s’han de dur a terme dins de la jornada de treball. Aquest permís s’ha de fer extensiu al cònjuge o parella de fet. ”

Normativa

Estatal
- Art. 48.e de Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica

- Art. 44.1.c del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Apartat 5 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

El temps necessari per a la seva realització.

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

S’ha de justificar prèviament la necessitat de dur a terme les esmentades tècniques dins la jornada de treball.

Aquest dret permís s'ha de fer extensió al cònjuge o parella de fet.

Definicions:

"Parella de fet": persona que respecte de la persona de referència manté una relació que es pot acreditar a través de la inscripció en un registre públic oficial de parelles de fet.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Document justificatiu previ de la necessitat de fer-les dins la jornada de treball i document justificatiu final d’assistència a les sessions.