Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Deure inexcusable de caràcter públic o personal i deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral

“La durada del permís es limita al temps indispensable que comprèn les hores de la jornada laboral necessàries per a aquesta finalitat sempre que es justifiqui que el deure ha de realitzar-se dins la jornada laboral”.

Inclou dos supòsits

a) Deures inexcusables de caràcter públic o personal.

b) Deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i la laboral.

Normativa

Estatal

- Art. 48.j del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Autonòmica

- Art. 44.1.d del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 17 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

El temps mínim indispensable per complir el deure.

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Definicions

"Deure inexcusable": obligació que té una persona respecte de la qual el seu incompliment li pot generar una responsabilitat d'índole civil, penal o administrativa.

“Familiar": persona que manté respecte del subjecte de referència qualssevol grau de parentiu.

"Relació de dependència": estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’altra o altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres suports per la seva autonomia personal.

"Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o afinitat": mare, pare, fills, filles i pares polítics. S'entenen assimilats els fills polítics.

S'entén assimilat al fill o filla, el menor o la menor en règim de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment de durada igual o superior a un any.

Així mateix, s'entenen assimilats als familiars de primer grau el cònjuge o la parella estable, i els fills i filles, mare o pare del cònjuge o de la parella estable.

"Familiar de segon grau en línia directa o col·lateral per consanguinitat": germans, germanes, padrins, padrines, i nets i netes; o per afinitat: germans, germanes, padrins, padrines, i nets i netes del cònjuge. Així mateix, s'entenen assimilats als familiars de segon grau els germans, germanes, padrins, padrines, i nets i netes de la parella estable.

"Persona gran": persona que, com a mínim, ha complert l'edat establerta legalment per a la jubilació ordinària.

"Dedicació parcial": tractament, atenció, cures o assistència continuada per causa de salut, entesa l'última com a benestar físic, psíquic i social.

"Cura o atenció directa": relació de dependència que implica convivència.

"Tenir a càrrec": relació de dependència que no implica convivència.

"Relació de dependència": estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, requereixen l'atenció d'una altra persona o d'unes altres persones, o ajudes importants per dur a terme activitats bàsiques de la vida diària o altres suports per a la seva autonomia personal.

"Informe de l'òrgan mèdic corresponent": informe mèdic emès pel facultatiu del servei públic o del centre sanitari corresponent.

Observacions:

1. Es consideren deures inexcusables de caràcter públic o personal:

-Visites mèdiques, citacions de jutjats, comissaries, delegació del Govern, revisió d'armes, renovació del document nacional d'identitat (DNI), número d'identificació d'estranger o del passaport i altres tràmits necessaris a organismes oficials.

-Examen o renovació del carnet de conduir.

-Tràmits necessaris a organismes oficials.

-Assistència a reunions d'òrgans de govern i comissions dependents d'aquests, dels quals en formin part com a càrrec electiu, com a regidor o parlamentari, sempre que s'hagi sol·licitat la compatibilitat d'acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

-L'assistència a reunions o actes, per aquells empleats públics que ocupin càrrecs directius en associacions cíviques que hagin estat convocades formalment per algun òrgan de l'Administració.

-El compliment dels deures ciutadans derivats d'una consulta electoral.

-S'entenen justificades les visites mèdiques realitzades als centres integrants del Sistema Nacional de Salut i les que es duguin a terme en centres mèdics concertats o privats sempre que tenguin com a finalitat una assistència compresa dins la cartera de serveis del Servei de Salut de les Illes Balears. La resta de supòsits hauran d'aportar la justificació que la visita mèdica només es pot realitzar en horari coincident amb la jornada de treball.

Sobre la cartera de serveis:

https://www.ibsalut.es/es/servicio-de-salud/servicios-sanitarios/cartera-de-servicios

Sobre el sistema nacional de salut:

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/home.htm

2. Es consideren deures relacionats amb la conciliació, sempre que els familiars es trobin en una situació de dependència directa respecte del titular del dret i que no es tracti d’una situació protegida pels altres permisos, entre d’altres, els supòsits següents:

-Acompanyar fills que estiguin a càrrec seu per motius de consultes, tractament i exploracions de tipus mèdic, i consultes de suport en centres de l’àmbit sociosanitari.

-Acompanyar persones majors o discapacitades psíquiques, físiques o sensorials fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que estiguin a càrrec seu per motius de consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic, i consultes de suport en centres de l’àmbit sociosanitari.

-Per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques en el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o la filla amb discapacitat, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari, pel temps indispensable per dur a terme aquestes actuacions.

-Sortir a cercar el fill o filla o persones majors o discapacitades psíquiques, físiques o sensorial fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat, en rebre un avís del centre docent o centre de dia, per motiu de malaltia o un altre motiu justificat.

-Acompanyament de parents discapacitats fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, per realitzar tràmits puntuals i per raó del seu estat, com ara assistir a reunions de coordinació del seu centre educatiu ordinari o d'integració o d'educació especial, on reben atenció, tractament o per acompanyar-los si han de rebre suport addicional en l'àmbit sanitari o social.

-Assistència a reunions de centres docents relatives a tutories o altres qüestions relacionades amb els fills menors d'edat.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Document justificatiu del compliment del deure.

En la concessió dels permisos o dels drets reconeguts en el Decret 7/2020, de 31 de gener, els òrgans competents per valorar l'adequació del fet causant acreditat i resoldre la sol·licitud han de valorar les circumstàncies particulars que concorrin en cada cas (urgència, gravetat, reiteració de la petició per a supòsits idèntics, etc.), sense que puguin establir-se directius de caràcter general i d'aplicació universal, atesa la multiplicitat i varietat dels casos existents.