Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Control d'entrades i sortides i de compliment horari

Cada conselleria, organisme autònom o ens del sector públic instrumental amb personal funcionari que hi estigui adscrit, a través de les unitats de personal de la secretaria general d'adscripció o de l'òrgan que tengui atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, ha de controlar el compliment de la jornada i de l'horari de treball del personal al seu servei.

Normativa

Autonòmica

-Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2012, pel qual s’aprova la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la CAIB representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals (BOIB núm. 80, de 2 de juny), modificat per l'Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015.

-Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o al òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències.

-Art. 40 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Observacions

-L’incompliment de la jornada dóna lloc a la deducció proporcional de les retribucions, que como norma general, es farà efectiva en la nòmina dels mes natural següent sempre que sigui possible.

-El defecte de còmput horari es pot compensar el mes natural immediatament posterior sempre que aquest fet sigui excepcional (que no es reiteri en tres mesos consecutius i no superi les quatre hores en còmput mensuals).

-Les unitats de personal notificaran mensualment a la resta d'unitats l'informe d'incidències dels incompliments de I'horari o de faltes d'assistència no justificades degudament.

-El personal tindrà un termini de cinc dies hàbils per justificar adequadament els incompliments horaris o les faltes d'assistència no justificats degudament.

-En cas de no justificació o compensació es proposarà la deducció proporcional de retribucions (art. 30 del TREBEP i art. 124.3 LFPCAIB).

-Constitueixen un incompliment de jornada i d’horari els dies d’absència per motius de malaltia que no ocasionin baixa per IT o que no es justifiquin tal com pertoca.

-No es considerarà incompliment horari el que afecti la part fixa quan no se superi el màxim de 10 minuts en un mes natural i sempre que es compleixi la jornada en còmput mensual (punt 5 de la Instrucció 1/2013).


Models: annexos de la Instrucció 1/2017:

- PDF Annex 1: Proposta d'exempció de l'obligació de fitxar.

- PDF Annex 2: Full de control manual d'entrades i sortides.

- PDF Annex 3: Full d'incidències.

- PDF Annex 5: Resum mensual d'incidències d'incompliment horari.