Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Control d'entrades i sortides i de compliment horari

Cada conselleria, organisme autònom o ens del sector públic instrumental amb personal funcionari que hi estigui adscrit, a través de les unitats de personal de la secretaria general d'adscripció o de l'òrgan que tengui atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, ha de controlar el compliment de la jornada i de l'horari de treball del personal al seu servei.

Normativa

Autonòmica

-Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2012, pel qual s’aprova la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la CAIB representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals (BOIB núm. 80, de 2 de juny), modificat per l'Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015 (BOIB núm. 78, de 5 de desembre).

-Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o al òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències.

-Art. 40 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Observacions

-L’incompliment de la jornada dóna lloc a la deducció proporcional de les retribucions, que com a norma general, es farà efectiva en la nòmina dels mes natural següent sempre que sigui possible.

-El defecte de còmput horari es pot compensar el mes natural immediatament posterior sempre que aquest fet sigui excepcional (que no es reiteri en tres mesos consecutius i no superi les quatre hores en còmput mensuals).

-Les unitats de personal notificaran mensualment a la resta d'unitats l'informe d'incidències dels incompliments de I'horari o de faltes d'assistència no justificades degudament.

-El personal tindrà un termini de cinc dies hàbils per justificar adequadament els incompliments horaris o les faltes d'assistència no justificats degudament.

-En cas de no justificació o compensació es proposarà la deducció proporcional de retribucions (art. 30 del TREBEP i art. 124.3 LFPCAIB).

-Constitueixen un incompliment de jornada i d’horari els dies d’absència per motius de malaltia que no ocasionin baixa per IT o que no es justifiquin tal com pertoca.

-No es considerarà incompliment horari el que afecti la part fixa quan no se superi el màxim de 10 minuts en un mes natural i sempre que es compleixi la jornada en còmput mensual (punt 5 de la Instrucció 1/2013).

Borsa d’hores (punt.10 de la instrucció 1/20107)

Per tal de dura terme la comprovació del compliment de l'horari s'han de tenir en compte les següents circumstàncies:

a) Al total de còmput d'hores corresponents al mes en curs se li han de restar trenta minuts per dia hàbil treballat.

b) Aquests trenta minuts acumulats en còmput mensual formaran una borsa d'hores de lliure disposició que es farà servir pel personal per a les següents accions:

  • Accions formatives fora de l'horari habitual.
  • Assistència a reunions, seminaris i altres tasques relacionades amb el lloc de feina que s'ocupa fora de l'horari habitual.
  • Necessitats puntuals del servei degudament justificades.

c) Es podrà requerir el personal que tingui atribuïda dedicació especial (DE) al seu lloc de treball per completar la jornada de treball, sempre que estigui justificat i motivat per necessitats del servei.

d) En cap cas el personal amb dedicació especial (DE) podrà generar serveis extraordinaris si aquest requeriment es fa per a la prestació del servei dins la part flexible de la jornada.

e) Les unitats de personal de les conselleries i els seus organismes autònoms, així com les unitats equivalents en els ens del sector públic instrumental amb personal funcionari adscrit aplicaran aquests criteris al personal amb horari especial sempre que sigui possible i d'acord amb les peculiaritats del seu horari i jornada corresponent (HE).


Models: annexos de la Instrucció 1/2017 (http://www.caib.es/sites/permisosivacances/ca/normativa-61579/):

- PDF Annex 1: Proposta d'exempció de l'obligació de fitxar.

- PDF Annex 2: Full de control manual d'entrades i sortides.

- PDF Annex 3: Full d'incidències.

- PDF Annex 5: Resum mensual d'incidències d'incompliment horari.