Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d'aptitud

“La durada del permís és pel temps indispensable durant el dia o els dies que es duguin a termes i durant el temps indispensable, que comprèn les hores de la jornada laboral necessàries per a aquesta finalitat.”

Normativa

Estatal

- Art. 48.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.

Autonòmica

- Art. 45.1.d del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Apartat 4 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

En el supòsit que els exàmens i altres proves definitives d’aptitud i avaluació en centres oficials hagin de tenir lloc en el mateix lloc de destinació:

-Dins la jornada laboral: el temps indispensable.

-Fora de la jornada laboral: no pertoca, llevat del temps mínim indispensable per trasllat al lloc de realització de la prova.

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Conceptes

- “Exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud”: es considera que es limita a les de centres oficials o que tenen conseqüències oficials.

“Durant els dies que tenguin lloc”: no implica l’atorgament del dia sencer del permís, sinó del temps indispensable per concórrer a les proves.

“Temps indispensable”: són les hores de la jornada laboral necessàries per a aquesta finalitat. Quan s’hagin de dur a terme en una localitat diferent del lloc de destinació, també inclou el temps necessari per al trasllat al lloc de realització de la prova .

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Justificant d'assistència que indiqui data i hora d'inici i final de la prova