Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d'aptitud

“Pel temps indispensable durant el dia o els dies que es duguin a termes i durant el temps indispensable.”

"El personal funcionari té un permís pel temps indispensable durant el dia o els dies que es dugui a terme, el qual inclou el temps necessari per al trasllat al lloc de realització de la prova".

Normativa

Estatal

- Art. 48.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic.

Autonòmica

- Art. 45.1.d del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 6 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

En el supòsit que els exàmens i altres proves definitives d’aptitud i avaluació en centres oficials hagin de tenir lloc en el mateix municipi de destinació:

-Dins la jornada laboral: el temps indispensable.

-Fora de la jornada laboral: no pertoca, llevat del temps mínim indispensable per trasllat al lloc de realització de la prova.

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Conceptes

- “Exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud”: es considera que es limita a les de centres oficials o que tenen conseqüències oficials.

“Durant els dies que tenguin lloc”: no implica l’atorgament del dia sencer del permís, sinó del temps indispensable per concórrer a les proves.

“Temps indispensable”: són les hores de la jornada laboral necessàries per a aquesta finalitat. Quan s’hagin de dur a terme en una localitat diferent del municipi de destinació, també inclou el temps necessari per al trasllat al lloc de realització de la prova.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Justificant d'assistència que indiqui data i hora d'inici i final de la prova, el full personal d'examen o un altre justificant de l'hora de realització de la prova.