Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Borsa d’hores de fins a un 5 % de la jornada anual

«1. Aprovar, per a tot el personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una borsa d’hores de fins a un 5 % de la jornada anual de cada empleat o empleada, per als casos de cura de fills o filles menors d’edat i menors subjectes a tutela o acolliment, i per a l’atenció de persones grans i persones amb discapacitat fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

2. La utilització de les hores tindrà caràcter recuperable, s’hauran de recuperar les hores utilitzades al llarg de l’any natural i s’haurà de complir el total de la jornada anual corresponent.

3. Les hores recuperades no es tornaran a incorporar al saldo d’hores per utilitzar de la borsa total d’hores de què es disposa durant aquest any natural.

4. Per a la justificació de l’ús de la borsa d’hores serà necessària, en tot cas, una declaració responsable dels empleats o empleades públics.

5. Les hores es podran acumular en jornades completes sempre que hi hagi una raó justificada per a això, considerant les peculiaritats de la prestació de servei públic

6. Sempre que sigui compatible amb l’organització de la feina es poden establir els límits i les condicions d’acumulació d’aquestes hores sense arribar a jornades completes, així com les adaptacions que puguin ser necessàries per a les peculiaritats de determinats àmbits o col·lectius.»

Normativa

Autonòmica

-Punt 19 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal per la qual es fixen els criteris sobre control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències.

-Punts primer i sisè de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari.

Observacions

1. El 5% de la jornada anual es correspon amb 82 hores en cas de personal a jornada completa (si la jornada és inferior, la part proporcional). Les hores són a recuperar i la recuperació de les hores s’ha de fer durant tot l’any natural.

2. El gaudi d’aquesta borsa només correspon als empleats o empleades que es trobin en les situacions següents:

- casos de cura de fills o filles menors d'edat i menors subjectes a tutela o acolliment,

- per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitat fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

3. Per tal de poder gaudir d’aquesta borsa d’hores, s’ha d’haver sol·licitat i s’ha d’haver concedit el dret.

4. Com a regla general no es poden acumular en jornades completes i únicament per raons justificades i amb respecte a les necessitats del servei, es podrà concedir puntualment. Així, amb caràcter general, s’ha de realitzar diàriament el mínim de jornada establert obligatòriament (5 hores de treball).


Definicions:

-“Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o afinitat”: mare, pare, fills, filles i pares polítics.

S’entén assimilat al fill o filla, el menor o la menor en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment de durada igual o superior a un any.

Així mateix, s’entenen assimilats als familiars de primer grau el cònjuge o la parella estable, i els fills i filles, mare o pare del cònjuge o de la parella estable.

-“Familiar de segon grau en línia directa o col·lateral per consanguinitat”: germans, germanes, padrins, padrines, i néts i netes; o per afinitat: germans, germanes, padrins, padrines, i néts i netes del cònjuge.

Així mateix, s’entenen assimilats als familiars de segon grau els germans, germanes, padrins, padrines, i néts i netes de la parella estable.

-"Cura o atenció directa": relació de dependència que implica convivència.

Exemple

Una persona té una filla d'onze anys. Té concedides la borsa del 5% (BCONC) i la flexibilitat anual per vacances escolars. En gris, els mesos amb vacances escolars.

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Hores de més o de menys realitzades -5 BCONC +10 -3 +18 -8 BCONC -3 -2

-3

-6 BCONC

-3 -12 BCONC +25

-2

-6 BCONC

Marcador de la borsa de conciliació (BCONC) 77 77 77 77 65 65 65 59 59 47 47 41
Marcador del còmput anual -5 +5 +2 (Incompleix el mes) +20 +12 +9 +7 -2 -5 -17 +8 0

1. Suposem que en el mes de gener fa -5 hores per BCONC. Aleshores, el seu marcador passarà de 82 a 77. Paral·lelament, el seu còmput d'hores anual fins al moment marcarà -5.

2. Després, en el mes de febrer fa +10 hores de jornada. Aleshores, el seu marcador continuarà en 77 perquè les hores no es rehabiliten. En canvi, el seu còmput d'hores anual fins al moment marcarà +5. Aquestes hores, com que té la flexibilitat anual per vacances escolars, les podrà gaudir únicament en època de vacances escolars.

3. En el mes de març fa -3 hores. No especifica que siguin per BCONC, per tant, si no hi ha vacances escolars, no les podia fer de menys. Ha incomplit la jornada per tres hores.

Sol·licitud
- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model
Justificació

Llibre de família / declaració responsable

El grau de parentiu i la relació familiar s’ha d’acreditar amb el llibre o els llibres de família, una resolució del Registre de Parelles Estables de les Illes Balears, una certificació del Registre Civil, o bé amb la inscripció en qualsevol registre públic que acrediti el fet causant.

Compatibilitat de la borsa d'hores de fins a un 5 % de la jornada anual amb les reduccions de jornada

Les reduccions de jornada es poden compatibilitzar amb la borsa d’hores de fins a un 5 % de la jornada anual, la qual cosa incideix sobre el control del compliment horari.

Criteris de compatibilitat d'acord amb la Instrucció 1/2013:

1) Reducció voluntària de jornada:

Es pot gaudir en la part fixa (de 9.00 a 14.00 hores). Aquesta modalitat de reducció és incompatible amb les reduccions de jornada que es preveuen en els articles 48 i 49 de l'EBEP, ja que les diferents reduccions de jornada no són acumulables. La persona interessada podrà fer servir la que consideri més favorable.

2) Reducció de jornada per motius de conciliació:

El personal amb reducció de jornada per motius de conciliació podrà fer ús de la borsa d’hores de fins a un 5 % de la jornada anual.

Compatibilitat de la borsa d'hores de fins a un 5 % de la jornada anual amb la flexibilització horària
El gaudi de la borsa d’hores serà compatible amb la flexibilització horària per als períodes de vacances escolars estivals, de vacances de Nadal i vacances de Setmana Santa.
Termini màxim per resoldre
Un dia
Efectes del silenci
Estimatori