Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Assumptes particulars

“Es té dret als dies de permís reconeguts per la normativa bàsica estatal (sis dies) o als dies que resultin proporcionalment al temps de prestació de serveis. S’arrodoneix a l'alça en el cas que la fracció resultant sigui més de 0’5 a favor de la persona sol·licitant.”

Normativa

Estatal
- Art. 48.k del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 

Autonòmica
- Art. 45.1.e del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 5 de desembre de 2016 relatiu al calendari de recuperació de drets perduts pel personal funcionari d'aquest àmbit (BOIB núm. 155, de 10 de desembre de 2016).

- Art. 18 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

Sis dies l'any o els que resultin proporcionalment del temps de prestació de serveis (quan no es compleixi un any complet de prestació de serveis efectius).

- Es té dret a dos dies addicionals de permís per antiguitat a partir del sisè trienni que es compleixi i a un dia addicional més per cada un dels triennis que es compleixin a partir del vuitè, el gaudi del qual s'ha de produir a partir de la seva meritació.

- S'hi han d'incorporar dos dies de permís quan els dies 24 i 31 de desembre coincideixen amb festiu, dissabte o dia no laborable.

- Així mateix, es té dret, com a màxim, a un dia més de permís cada any natural quan alguna o algunes festivitats laborals d'àmbit nacional de caràcter retribuït, no recuperables i no substituïbles per les comunitats autònomes, coincideixen en dissabte en aquest any.

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

-Sense necessitat de justificació, si bé la concessió dels dies de permís resta condicionada a les necessitats del servei, d'acord amb l'informe previ del cap de la unitat. En el moment de la concessió, s'ha de garantir que la unitat o dependència corresponent assumeix les tasques de la persona sol·licitant, sense dany per a la ciutadania o la mateixa organització.

-En cas de que el temps de serveis prestats hagi estat inferior a l'any natural, es gaudiran el nombre de dies proporcionals al temps treballat, arrodonits a l'alça a partir de 0,5 a favor del personal sol·licitant.

-Les sol·licituds relatives al permís per assumptes particulars s'han de formular tres dies abans de la data de gaudi (article 39.4 del Decret 7/2020).

Forma de gaudi:

- Dins l'any natural o, excepcionalment, fins al 31 de gener de l'any següent.

- Els dies de permís que no s'hagin gaudit no es poden acumular als que corresponguin a l'any següent.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

No se'n requereix