Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Assumptes particulars

“Es té dret a sis dies per any natural o als dies que resultin proporcionalment al temps de prestació de serveis. S’arrodoneix a l'alça en el cas que la fracció resultant sigui més de 0’5 a favor de la persona sol·licitant.”

Normativa

Estatal
- Art. 48.k del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 

Autonòmica
- Art. 45.1.e del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 5 de desembre de 2016 relatiu al calendari de recuperació de drets perduts pel personal funcionari d'aquest àmbit (BOIB núm. 155, de 10 de desembre de 2016).

-Apartat 16 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

Sis dies l'any o els que resultin proporcionalment del temps de prestació de serveis.

A més és té dret a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars per antiguitat a partir del sisè trienni que compleixi i a un dia addicional més per cada un dels triennis que compleixi a partir del vuitè.

La recuperació d'aquests dies addicionals es farà de manera gradual d'acord amb el calendari següent:

Dies de permís per assumptes particulars per antiguitat

2017

2018

2019

6 triennis

1

2

2

8 triennis

2

2

3

9 triennis

2

3

4

10 triennis

3

4

5

11 triennis

3

5

6

12 triennis

4

5

7

13 triennis

4

6

8

14 triennis

5

7

9

15 triennis

5

8

10

16 triennis

6

8

11

17 triennis

6

9

12

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

-Sense necessitat de justificació, si bé la concessió dels dies de permís es condiciona a les necessitats del servei, d'acord amb l'informe previ del cap de la unitat. En el moment de la concessió, s'ha de garantir que la unitat o dependència corresponent assumeix les tasques de la persona sol·licitant, sense dany per a la ciutadania o la pròpia organització.

-En cas de que el temps de serveis prestats hagi estat inferior a l'any natural, es gaudiran el nombre de dies proporcionals al temps treballat, arrodonits a l'alça a partir de 0,5 a favor del personal sol·licitant.

-El personal que presti serveis els dies 24 i 31 de desembre té dret a gaudir d'un dia de descans per cadascun d'aquests dies, i tendran el mateix tractament que els dies per assumptes propis.

 

Forma de gaudi:dins l'any natural o, excepcionalment, fins al 31 de gener de l'any següent.

Els dies de permís que no s'hagin gaudit no es poden acumular als que corresponguin a l'any següent.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

No se'n requereix