Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Es tracta de supòsits d'assistència en horari laboral i de forma ocasional a cursos, seminaris, jornades, conferències, simulacres i activitats formatives en general.

Normativa

Autonòmica

- Punt 4.4 de l’Acord del Consell de Govern d’1 de juny de 2012 pel qual s’aprova la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de l’Administració de la CAIB representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals (BOIB núm. 80, de 2 de juny).

- Els punts 10, 13, 14, 15 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o al òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències.

Art. 40 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada
Pel temps indispensable
Observacions

Les absències o sortides dins la jornada laboral motivades per cursos, jornades o altres activitats formatives que afectin el compliment de l'horari, les haurà d'autoritzar la Secretaria General corresponent, sempre que tinguin el vist i plau del superior jeràrquic del qual depèn la persona, a través del mòdul de "gestió de vacances, permisos i llicències" del Portal del Personal (ACURS), i s'haurà de presentar la justificació documental del fet concret que correspongui.

Quan l’activitat formativa es dugui a terme dins la jornada laboral i suposi un retard en el marcatge de l’horari d’entrada aquest s’entendrà fet a les 8,00 hores.

Qualsevol activitat formativa que es dugi a terme dins la jornada laboral en relació al personal amb horari general, i que suposi no tornar a la feina, s'haurà d'entendre feta fins a les 15 hores (independentment de la compensació que fa el sistema de fitxatges de 30 minuts per formació). Per tant, quan es faci la sol·licitud corresponent pel Portal de Serveis al Personal), l'hora de la finalització del permís serà com a màxim les 15 hores. En tot cas s’haurà d’acreditar l’hora de finalització i la ubicació de l’activitat formativa.

Si l’activitat formativa es desenvolupa fora de la illa els desplaçaments i els temps d'espera en ports, aeroports, etc, no se consideren temps de formació. Tot això independentment del dret a cobrar la dieta corresponent si s’escau. Quan l’activitat formativa sigui de caràcter voluntari i estigui relacionada amb les funcions del lloc de treball, es podrà cobrar la dieta sempre que s’autoritzi pel superior jeràrquic.

En el supòsit d’activitats formatives dutes a terme fora de l'horari habitual quan resultin obligatòries amb informe previ de la persona superior jeràrquica i escperllongui efectivament més enllà de les 15.00 hores (i així es justifiqui), el responsable del control horari de cada conselleria, haurà de marcar com a presencial el període sol·licitat perquè es tinguin en compte la totalitat de les hores reals realitzades fins a les 16.30 (inclosa la compensació per formació establerta diàriament).

Si l’activitat formativa obligatòria es perllonga més enllà de les 16.30 h, aquestes hores anirien a compte dels trenta minuts diaris acumulats en el còmput mensual ( punt 10 de la instrucció 1/2017) i si encara així sobrepassa aquestes, les restants podran tenir la consideració de serveis extraordinaris que es compensaran, com a regla general, amb temps lliure, sempre i quan s'autoritzi per la persona superior jeràrquica.

Sol·licitud

A través del Portal de Serveis al Personal (ACURS)

PDF Model

Justificació
Vist i plau de la persona responsable de la unitat.