Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Adaptació progressiva de jornada després de tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i de processos llargs d’incapacitat temporal per malalties greus i que requereixen adaptació

«1. El personal funcionari que es reincorpori al servei efectiu a la finalització d’un tractament de radioteràpia o quimioteràpia i de processos llargs d’incapacitat temporal, podrà sol·licitar una adaptació progressiva de la jornada de treball ordinària.

2. L’Administració podrà concedir aquesta adaptació quan aquesta coadjuvi a la plena recuperació funcional de la persona o eviti situacions d’especial dificultat o penositat en l’exercici del seu treball. Aquesta adaptació es podrà estendre fins a un mes des de la incorporació efectiva i podrà afectar fins a un 25 % de la durada de la jornada diària, preferentment en la part flexible d’aquesta, i es considerarà com a temps de treball efectiu.

El termini a què es refereix el paràgraf anterior es podrà ampliar en un mes més quan la persona sol·licitant justifiqui la persistència en el seu estat de salut de les circumstàncies derivades del tractament de radioteràpia o quimioteràpia, o del procés llarg d’incapacitat temporal.

3. La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que aporti la persona interessada per acreditar l’existència d’aquesta situació i l’Administració ha de resoldre sobre aquesta en un termini de tres dies, sense perjudici que, per comprovar la procedència d’aquesta adaptació, l’Administració pugui demanar els informes al Servei de Prevenció de Riscos Laborals o a qualsevol altre òrgan que consideri oportú sobre el tractament rebut o les activitats de rehabilitació que li hagin estat prescrites.»

Normativa

Autonòmica

-Punt sisè de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari.

Observacions

-La utilització de l’adaptació progressiva es considerarà com a temps de treball efectiu.

-Podrà afectar a l'inici de la jornada, al final o ambdós.

Definicions:

Malaltia greu: malaltia qualificada com a tal pel metge o metgessa corresponent. Hi està inclosa la malaltia o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin l'activitat habitual, amb independència de l'hospitalització, sempre que així ho determini l'informe mèdic. També hi estan incloses tant l'hospitalització en institucions sanitàries com la domiciliària i la intervenció quirúrgica, amb independència que requereixi o no l'hospitalització.

Sol·licitud
- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model
Justificació
Certificat mèdic justificatiu
Compatibilitat de l'adaptació progressiva de la jornada després de tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i de processos llargs d'incapacitat temporal per malalties greus i que requereixen d'adaptació amb les reduccions de jornada

Les reduccions de jornada es poden compatibilitzar amb l’adaptació progressiva de la jornada després de tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i de processos llargs d’incapacitat temporal per malalties greus i que requereixen d’adaptació, la qual cosa incideix sobre el control del compliment horari.

Criteris de compatibilitat d'acord amb la Instrucció 1/2013:

1) Reducció voluntària de jornada:

Tot i que preferentment s’ha de gaudir en la part flexible, també es pot gaudir en la part fixa (de 9.00 a 14.00 hores). Aquesta modalitat de reducció és incompatible amb les reduccions de jornada que es preveuen en els articles 48 i 49 de l'EBEP.

2) Reducció de jornada per motius de conciliació:

El personal amb reducció de jornada per motius de conciliació podrà sol·licitar l’adaptació progressiva de jornada en la part flexible de la jornada o, excepcionalment, en la part fixa que resulti de l'aplicació de la reducció de la jornada corresponent.

Termini màxim per resoldre
Tres dies
Efectes del silenci
Estimatori