Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Flexibilitat de jornada en còmput anual pels períodes de vacances estivals escolars

"Per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i sempre que les necessitats del servei ho permetin, el personal al qual és d’aplicació aquest acord amb fills o persones subjectes a la seva tutela o acolliment de fins a 14 anys d'edat, podran sol·licitar aquesta flexibilitat durant el període de vacances escolars estivals de cada any".

Normativa

Autonòmica

Apartat 2 del punt 7è de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Punt 20 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal per la qual es fixen els criteris sobre control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències (modificada el 19/06/2018).

Sol·licitud

Norma general: la flexibilitat s'haurà de sol·licitar abans de I'inici de l'any natural corresponent i seguirà vigent sempre que no s'alterin les circumstàncies que determinaren el seu atorgament, es canvii de lloc de conselleria d'adscripció o es revoqui la resolució per causes justificades. En els supòsits que la sol·licitud no s'efectuï abans de l'inici de l'any natural, la compensació només es pot efectuar durant el temps que resta per finalitzar l'any des de la data de sol·licitud.

La flexibilitat horària està condicionada a les necessitats del servei.

Forma de gaudi

Aquest dret es pot exercir també l'any en el qual el menor o la menor compleixi l'edat de 14 anys.

La jornada laboral durant aquest període de temps serà d’un mínim de cinc hores diàries que hauran de coincidir amb la part fixa de l’horari de presència obligada.

El defecte d’hores podrà compensar-se durant l'any natural.

L’incompliment de la jornada en el còmput anual derivat de l’ús d’aquesta flexibilitat donarà lloc a la deducció proporcional de retribucions.

Compatibilitat de la flexibilitat horària amb les reduccions de jornada:

Les reduccions de jornada es poden compatibilitzar amb la flexibilitat horària, la qual cosa incideix sobre el control del compliment horari.

La flexibilitat de jornada en còmput anual pels períodes de vacances estivals escolars és compatible amb la flexibilitat horària addicional per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Definicions:

"Període de vacances estivals escolar": el que estableixi en cada moment la Conselleria competent en matèria educativa mitjançant la determinació del calendari escolar.

Sol·licitud:

-A través del Portal de Serveis al Personal

-PDF Model

Justificació: llibre de família/certificat mèdic justificatiu.

Termini màxim per resoldre: 15 dies

Efectes del silenci: desestimatori