Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Flexibilitat de jornada en còmput anual pels períodes de vacances escolars

Per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i sempre que les necessitats del servei ho permetin, el personal al qual és d’aplicació el Decret 7/2020 amb fills o persones subjectes a la seva tutela o acolliment de fins a 14 anys d'edat, pot sol·licitar aquesta flexibilitat durant el període de vacances escolars estivals, de Nadal i de Setmana Santa de cada any. Aquest dret pot exercir-se també l'any en el qual el menor o la menor compleix l'edat de 14 anys.

Així mateix, el personal que tengui a càrrec seu persones amb discapacitat fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, també pot sol·licitar aquesta flexibilitat en còmput anual durant el període de vacances dels centres específics on la persona amb discapacitat rep atenció.

Normativa

Autonòmica

-Art. 36 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Punt 20 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal per la qual es fixen els criteris sobre control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències (modificada el 19/06/2018).

-Punts primer, quart i sisè de l’Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari.

Observacions

Exemple

Una persona té una filla d'onze anys. Té concedides la borsa del 5% (BCONC) i la flexibilitat anual per vacances escolars. En gris, els mesos amb vacances escolars.

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Hores de més o menys realitzades -5 BCONC +10 -3 +18 -8 -3 -2

-3

-6 BCONC

-3 -12 BCONC +25

-2

-6 BCONC

Marcador de la borsa de conciliació (BCONC) 77 77 77 77 65 65 65 59 59 47 47 41
Marcador del còmput anual -5 +5 +2 (Incompleix el mes) +20 +12 +9 +7 -2 -5 -17 +8 0

1. Suposem que en el mes de gener fa -5 hores per BCONC. Aleshores, el seu marcador passarà de 82 a 77. Paral·lelament, el seu còmput d'hores anual fins al moment marcarà -5.

2. Després, en el mes de febrer fa +10 hores de jornada. Aleshores, el seu marcador continuarà en 77 perquè les hores no es rehabiliten. En canvi, el seu còmput d'hores anual fins al moment marcarà +5. Aquestes hores, com que té la flexibilitat anual per vacances escolars, les podrà gaudir únicament en època de vacances escolars.

3. En el mes de març fa -3 hores. No especifica que siguin per BCONC, per tant, si no hi ha vacances escolars, no les podia fer de menys. Ha incomplit la jornada per tres hores.

Sol·licitud

Norma general: la flexibilitat s'haurà de sol·licitar abans de I'inici de l'any natural corresponent i seguirà vigent sempre que no s'alterin les circumstàncies que determinaren el seu atorgament, es canvïi de lloc de conselleria d'adscripció o es revoqui la resolució per causes justificades. En els supòsits que la sol·licitud no s'efectuï abans de l'inici de l'any natural, la compensació només es pot efectuar durant el temps que resta per finalitzar l'any des de la data de sol·licitud.

La flexibilitat horària està condicionada a les necessitats del servei.

Forma de gaudi

Aquest dret es pot exercir també l'any en el qual el menor o la menor compleixi l'edat de 14 anys.

La jornada laboral durant aquest període de temps serà d’un mínim de cinc hores diàries que hauran de coincidir amb la part fixa de l’horari de presència obligada. Això no obstant, aquest mínim no serà sempre d’aplicació en el cas de fer-se ús de la borsa d’hores de fins a un 5 % de la jornada anual per als casos de cura de fills o filles menors d’edat i menors subjectes a tutela o acolliment, i per a l’atenció de persones grans i persones amb discapacitat fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i que aquest ús, amb caràcter excepcional, s’hagi acumulat en jornades completes sempre que hi hagi una raó justificada per a això, considerant les peculiaritats de la prestació del servei públic.

El defecte d’hores haurà de compensar-se durant l'any natural.

L’incompliment de la jornada en el còmput anual derivat de l’ús d’aquesta flexibilitat donarà lloc a la deducció proporcional de retribucions, sense perjudici de la responsabilitat disciplinària en què s’hagi pogut incórrer.

Un cop concedida, la flexibilitat regulada en aquest precepte segueix vigent sempre que no s’alterin les circumstàncies que en determinaren l’atorgament, es canviï de lloc de treball o es revoqui la resolució per causes justificades.

Compatibilitat de la flexibilitat horària amb les reduccions de jornada i amb el gaudi de la borsa d'hores

Les reduccions de jornada es poden compatibilitzar amb la flexibilitat horària, la qual cosa incideix sobre el control del compliment horari.

La flexibilitat de jornada en còmput anual pels períodes de vacances escolars estivals, de Nadal i de Setmana Santa és compatible amb la flexibilitat horària addicional per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Aquesta mateixa flexibilitat de jornada en còmput anual és compatible amb el gaudi de la borsa d’hores de fins a un 5 % de la jornada anual, per als casos de cura de fills o filles menors d’edat i menors subjectes a tutela o acolliment, i per a l’atenció de persones grans i persones amb discapacitat fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Definicions

"Període de vacances escolars": el que estableixi en cada moment la Conselleria competent en matèria educativa mitjançant la determinació del calendari escolar.

Sol·licitud

-A través del Portal de Serveis al Personal

-PDF Model

Justificació: llibre de família/certificat mèdic justificatiu.

Termini màxim per resoldre: un mes

Efectes del silenci: estimatori.