Torna

Participació ciutadana

Projecte de decret pel qual es desplega la Llei de museus de les Illes Balears.

Aquest projecte normatiu té per objecte desplegar la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears. Amb aquesta iniciativa es pretén complir el que estipula la disposició final primera de l’esmentada Llei 4/2003 de museus i establir normes comunes a l’àmbit de totes les illes. Els objectius d’aquest Projecte són identificar i resoldre problemàtiques comunes en el reconeixement i registre de museus i col·leccions museogràfiques, així com en els fons i sistemes documentals de tots els museus, ja siguin de titularitat pública o privada, i també establir criteris comuns entre les diferents xarxes de museus de cada illa.

Entre els dies 4 de maig  i 24 de maig de 2018 l’esborrany corresponent del Projecte de decret de referència es va sotmetre a informació pública. Atesos els canvis que ha experimentat l’esborrany, arran de l’acceptació de part de les esmenes presentades, es considera necessari realitzar un segon tràmit d’audiència i d’informació pública, a fi que la ciutadania hi pugui al·legar el que consideri convenient.

Podeu veure el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei de museus de les Illes Balears i el resum informatiu accedint a l’enllaç següent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

L’anunci pel qual se sotmet a un segon tràmit d’informació de la ciutadania l’esborrany inicial del Projecte de decret pel qual es desplega la Llei de museus de les Illes Balears publica en el BOIB núm. 121, de 2 d'octubre de 2018.

Aquest procés participatiu estarà obert fins al dia 24 d'octubre de 2018 (inclòs).

Clicau AQUI per accedir al formulari per a realitzar al·legacions.