Torna

Participació ciutadana

Normativa

Regulació normativa de la participació ciutadana

 

Juny  2014

Constitució espanyola

Estatut d'autonomia de les Illes Balears

Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (artícle 133)

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern

Lei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les Illes Baleares.

Decret 46/2008, d'11 d'abril, de creació de la Comissió Interdepartamental de Participació ciutadana

Decret 84/2009, de 20 de novembre, de modificació del decret 46/2008, d'11 d'abril, de creació de la Comissió Interdepartamental de Participació ciutadana

Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funiconament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Ordre de la consellera d'Administracions Públiques d'1 d'agost de 2014 per la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears (BOIB núm. 88 de 28 de juny)

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm.160 de 29 de desembre de 2017)

Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears (BOIB núm 156 de 13 de novembre)

Llei 5/2013, d'1 d'octubre, audiovisual de les Illes Balears (BOIB núm. 136 de 3 d'octubre)

Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa (BOIB 53 de 14 d'abril)

Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 47 de 31 de març)

Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears (BOIB núm.  2 de 4 gener)

Llei 4/2009, d'11 de juny de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny)

Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears (BOIB núm. 45 de 24 de març)

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre)

Llei 10/2006, de26 de juliol integral de la joventut (BOIB núm. 109 de 3 d'agost)

Llei 4/2006 de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 50 de 6 d'abril)

Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44 de 3 d'abril)