Participació ciutadana

 

A l'espai "La pregunta del mes" donam l'oportunitat d'opinar a la ciutadania sobre diversos temes d'interès a les nostres illes. Des d'aquí podreu dir la vostra sobre la pregunta d'aquest mes i també consultar els resultats de les preguntes dels mesos anteriors.

Resultats preguntes anteriors


PREGUNTA DEL MES DE JUNY 2017

Necessitem reflexionar sobre la percepció dels efectes que persisteixen de la crisi econòmica. Hi ha indicadors que mostren un canvi de tendència, cap a una recuperació, però així mateix aquesta circumstància necessàriament s’ha de reflectir en el dia a dia de la ciutadania.

Les institucions necessiten persistir en tot allò que permeti avançar en el benestar i nivell de vida de població, i introduir tots els elements correctors perquè això sigui una realitat constatable.

Els darrers estudis estadístics indiquen, però, que el poder adquisitiu de la població de les illes Balears ha experimentat un descens considerable des del 2009. Concretament en una reducció que es xifra en un 3,4% (segons les dades que aporta la Conselleria de Treball). Al marge dels aspectes concrets, això és el resultat de comparar l’evolució dels salaris i dels preus. Els primers han augmentat un 5’15% però els preus ho han fet en un 8,85%.

Al marge del que ens ofereixen les dades, hi ha una sèrie d’aspectes que formen part de la percepció de la ciutadania que confirmen (o potser contradiguin aquestes xifres). Amb el pressupost familiar disponible és  més difícil (o no) omplir la senalla de la compra? o pagar el lloguer, l’electricitat, el gas, i d’altres despeses que es consideren bàsiques?

En uns moments en els quals hi ha xifres que apunten a la recuperació econòmica , quina percepció té la ciutadania? Es reflecteix això ara mateix a peu de carrer?

A la Seu Electrònica de l’Administració autonòmica (www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/) es troba informació sobre tots els tràmits que es poden dur a terme amb aquesta administració, models i també els que es poden fer per via electrònica.

 

1.- Percebeu d’una manera evident que s’ha produït un descens del poder adquisitiu en els darrers anys?

2.- De totes les despeses a les que heu de fer front assenyalau les que s’han encarit en els darrers temps (no pot contestar més de 3 respostes)

3.- En cas què considereu que s’ha produït un augment del cost de la vida, quins considerau que són els sectors socials que ho pateixen? (no pot contestar més de 2 respostes)

4.- Pel que fa als salaris i d’altres fonts d’ingressos que teniu, en els darrers anys, els heu augmentat o els heu reduït? (no pot contestar més d'1 resposta)

5.- La situació econòmica sembla que canvia de tendència. Considerau que això repercuteix en un augment del benestar de la ciutadania?

6.- Pel que fa als salaris, considerau que és necessari..? (no pot contestar més de 2 respostes)

7.- Considerau que l’administració pública ha d’incidir més en .. (no pot contestar més de 3 respostes)

Comentari:

8.-Si considerau el sistema d’imposts com una eina per pal·liar qüestions com l’augment del cost de la vida i la seva repercussió sobre sectors vulnerables, quines mesures considerau més necessàries? (no pot contestar més de 3 respostes)

Altres: