Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Taxes del Servei

L'abonament de les taxes es pot realitzar via:

1. Telemàtica: a través de l'Agència Tributària de les Illes Balears segons la sol·licitud que s'ha de tramitar i que es relacionen a les taules de descripcions.

Concepte  13G

Descripció

Import

Sol·licitud d’autorització del local designat per a la instal·lació d’una oficina de farmàcia

463,97

Sol·licitud d’obertura i posada en funcionament d’una oficina de farmàcia

92,81

Sol·licitud d’autorització de trasllat o d’obres de modificació d’una oficina de farmàcia

633,09

 

 
Sol·licitud d’autorització de transmissió d’una oficina de farmàcia:  
- Primera transmissió per negoci inter vius

1.136,93

- Resta de transmissions

633,09

Sol·licitud d’autorització de funcionament de serveis o dipòsits de medicaments en mútues, centres de cirurgia ambulatòria i centres d’interrupció voluntària de l’embaràs

92,81

Sol·licitud d’autorització de magatzem distribuïdor de medicaments d’ús humà i/o magatzem distribuïdor de medicaments d’ús veterinari

Bonificada

Sol·licitud d’autorització d’establiment comercial detallista de medicaments d’ús veterinari

Bonificada

Sol·licitud d’autorització d’establiment d’una farmaciola farmacèutica

Bonificada

 

Concepte  M13

Descripció

Import

Comunicació de distribució de productes sanitaris i comunicació de venda de productes sanitaris (sense inspecció)

35,42

Autorització de funcionament i renovació d'autorització de consultes mèdiques, consultes d'altres professionals sanitaris, establiments sanitaris i llicències de fabricació de productes sanitaris a mida (protètics dentals, ortoprotètics i altres fabricants a mida), amb inspecció preceptiva

168,64

 

Concepte  845

Descripció

Import

Certificats, visats i compulses de documents

26,40