Torna

Oposicions CAIB 2019

6_temaris-bases.png

6_bases_convocatories.png

Amb la finalitat de facilitar les tasques de preparació dels aspirants a participar en un procés selectiu, es publiquen els temaris dels cossos, escales i/o especialitats pendents de convocar de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 aprovada per l’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2018 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre), modificat per la correcció d'errors aprovada per l’Acord del Consell de Govern de 5 d'abril de 2019 (BOIB núm. 44, de 6 d'abril).

Aquests temaris només es modificaran en cas que s’hagi d’actualitzar la normativa vigent en el moment en què es publiqui la resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització per la qual s’aprovin la convocatòria, les bases, els exercicis i els temaris del procés selectiu corresponent.

punt_5.png Temaris de matèries comunes

PDF Cos facultatiu tècnic

PDF Cos d’ajudants facultatius

PDF Cos d’auxiliars facultatius

PDF Cos facultatiu subaltern

punt_5.png Temari comú de matèries d’ofimàtica

PDF Cos facultatiu tècnic

PDF Cos d’ajudants facultatius

punt_5.pngTemaris de matèries especifiques

PDF Cos facultatiu tècnic, escala d’arquitectura tècnica

PDF Cos facultatiu tècnic, escala d’enginyeria tècnica, especialitat enginyer/a tècnic agrícola

PDF Cos facultatiu tècnic, escala d’enginyeria tècnica, especialitat enginyer/a tècnic naval

PDF Cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

PDF Cos facultatiu tècnic, escala científica, especialitat medi ambient

PDF Cos facultatiu tècnic, escala humanística i ciències socials, especialitat treball social

PDF Cos facultatiu tècnic, escala humanística i ciències socials, especialitat educació social

PDF Cos facultatiu tècnic, escala humanística i ciències socials, especialitat formació

PDF Cos facultatiu tècnic, escala humanística i ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupació i mercat de treball

PDF Cos facultatiu tècnic, escala d’enginyeria tècnica, especialitat enginyer/a tècnic/a de mines

PDF Cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat infermeria del treball

PDF Cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat ajudant/a tècnic/a sanitari/a

PDF Cos d’ajudants facultatius, escala agents de medi ambient

PDF Cos d’auxiliars facultatius, escala de mecànica conducció

PDF Cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de recepció i telèfon

torna.png