Detall Noticies

Aprovada al Parlament de les Illes Balears una Proposta No de Llei relativa a la infància i adolescència, amb el suport de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor i UNICEF

06/11/2017

La Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei relativa a actuacions en relació a la infància i adolescència. Es tracta d’una iniciativa impulsada en el marc del Pacte Balear per la Infància, ratificat l’any 2015 per tots els grups parlamentaris, i que té el suport de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM) i el comitè d’UNICEF a les Illes Balears. A la comissió hi assistiren Serafín Carballo, director de l’ODDM i Mercedes del Pozo, presidenta d’UNICEF Balears.

La Proposició No de Llei, aprovada per assentiment de tots els grups parlamentaris, recull els següents punts que fan relació a la normativa d’infància a les Illes Balears, el seu impacte sobre els menors i la coordinació entre institucions.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incorporar la Memòria d’Impacte en la Infància i Adolescència en tota llei i norma que trameti a aquest Parlament. Per a l'elaboració d’aquests informes d’impacte, recomanem tenir en compte la Guia Metodològica elaborada per UNICEF i l’Observatori de la Infància i Adolescència del Principat d’Astúries, amb l’objectiu de poder desenvolupar unes guies autonòmiques pròpies o bé adaptar a la nostra realitat autonòmica la guia abans esmentada.

- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les Illes Balears i l'anima a continuar l’adaptació a la legislació autonòmica de la Llei Orgànica 8/2015 i la Llei 26/2015 el més aviat possible.

- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les Illes Balears en l’impuls de la modificació i la implementació de la Llei 17/2006 per tal d’incorporar tots els canvis en principis, terminis, mesures, procediments i els plans individuals d’intervenció, tot considerant els criteris de la Convenció sobre els Drets Humans de l’Infant i que aquests siguin una realitat el més aviat possible.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i els consells insulars a impulsar la clarificació de competències i la millora de mecanismes de coordinació a tots els àmbits d’intervenció relacionats amb la infància.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i les administracions públiques a incloure la perspectiva d’infància en els pressuposts mitjançant una identificació i una estimació dels recursos destinats a la infància i una valoració del seu impacte en els nens, nenes i adolescents.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir mecanismes de coordinació per arribar a tots els àmbits d’intervenció relacionats amb la infància i de revisió, per tal d'assegurar el compliment de totes les mesures posades en marxa envers la infància.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a millorar el registre de dades estadístiques relacionades amb la situació de la infància i l'adolescència per tal que tots els organismes tinguin un registre únic.

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i totes les administracions públiques a avaluar l’interès superior del menor aplicant un criteri homogeni a tota l’administració.