En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal que faciliteu mitjançant aquest formulari s’incorporaran i es tractaran en un fitxer de la Conselleria de Família i Serveis Socials, inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar les actuacions que du a terme l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM). Aquestes dades únicament poden ser cedides o comunicades a terceres persones en els casos que estableix la llei i, en compliment de les obligacions i funcions de l’ODDM, quan tenguin com a destinatari el defensor del Poble, el Tribunal de Comptes o les institucions autonòmiques amb funcions anàlogues, el ministeri fiscal, els jutges o tribunals, les administracions públiques i en els supòsits previstos en la llei. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les vostres dades, us heu d’adreçar a l’ODDM (Pl. de la Drassana, 4 Entresòl - 07012 Palma). 

 

Nota: dels escrits de queixa o de denúncia que no estiguin signats, que es trametin per fax, correu electrònic o mitjançant el formulari a través d'Internet, l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor pot sol·licitar-ne la ratificació a l'entitat o la persona interessada.

                                                                                                                                    Accedir al formulari