Estatal

 Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
 Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (BOE núm. 209, de 30 d’agost).
Llei orgànica 7/2000, de 22 de desembre, de modificació de la llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Còdig Penal, y de la lley Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors, en relació amb els delictes de terrorisme.
 Llei orgànica 8/2006, de 4 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
Llei orgànica 9/2002, de 10 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, i del Codi civil, sobre sostracció de menors.
Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
 Llei 27/2005, de 30 de novembre, de forment de l'educació i la cultura de la pau.
Reial decret 521/2005, de 13 de maig, del Consell Consultiu d'Adopció Internacional (BOE núm. 136, de 08-06-2005).
 Reial decret 732/1995, de 5 de maig, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència en els centres (BOE núm. 131, de 02-06-1995).
Reial decret 275/2007, de 23 de febrer, pel qual es crea l'Observatori Estatal de la Convivència Escolar (BOE núm. 64, de 15-03-2007).
 Llei 42/2003, de 21 de novembre, de modificació del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil en matèria de relacions familiars dels néts amb els avis.